دوره و شماره: دوره 8، شماره 2، مرداد 1379، صفحه 163-326 
بررسی ترکیبات ازت‌دار سمی در گون‌های کرک دوشاخه ایران

صفحه 213-222

حسن ابراهیم زاده؛ وحید نیکنام؛ علی اصغر معصومی


مطالعات کاریوتیپی برخی جمعیت‌ها‌ی گونه Bromus tomentellus

صفحه 287-298

حسین میرزایی ندوشن؛ علی‌رضا زبرجدی؛ قاسم کریم زاده