اهداف و چشم انداز

اهداف دو فصلنامه مجله گیاهشناسی ایران

1- چاپ مقالات اصیل پژوهشی پژوهشگران داخلی و خارجی به زبان انگلیسی با چکیده فارسی در زمینه تاکسونومی گیاهی و سایر علوم وابسته به آن.

2- معرفی تاکسون‌های جدید به صورت معتبر به طریقی که مورد پذیرش مجامع علمی دنیا قرار گیرد.

3-گسترش و اعتلای دانش گیاهشناسی در ایران.

4- تشویق پژوهشکران در انجام پژوهش در زمینه گیاهشناسی.

5-ایجاد ارتباط و رقابت علمی بین پژوهشکران داخلی و همچنین داخلی و خارجی.