مطالبی پیرامون آرایه Allium L. subgen. Melanocrommyum (Webb. & Berh.) Rouy در ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

باغ ملی گیاهشناسی، سالاسپیلز - لاتویا

چکیده

گونه Allium assadii  به عنوان گونه جدیدی برای علم گیاهشناسی شرح داده می‌شود. گونه Allium holandicum برای اولین بار از ایران گزارش می‌شود. مطالبی پیرامون منطقه انتشار و مشکلات آرایه‌شناسی گونه‌های زیر ارائه می‌گردد.
Allium jesdianum, A. kazerouni, A. altissimum, A. pseudozeravschnicum.

 
 

کلیدواژه‌ها


Fedtschenko, B. A. 1945: The investigators of the flora of Iran - Bot. Zurn. SSSR 30: 31-43.

Fritsch, R. M. 1993. Taxonomic and nomenclatural remarks on Allium L. subgen. Melanocrommyum (Webb & Berth.) Rouy sect. Megaloprason Wendelbo - Cando Ilea 48: 417- 430.

- 1996. The Iranian species of Allium subg. Melanocrommyum sect. Megaloprason

 (Alliaceae) - Nord. J. Bot. 16: 9-17.

Kamelin, R. V. 1988: Alliaceae J. Agardh, pp. 120-129 in: Nikitin, V. V. & Geldihanov, A. M., Opredelitel rastenij Turkmenistana. Leningrad.

Matine, F. 1976. Contribution a l'Etude de la famille Alliaceae en Iran, 74 pp. -Teheran.

Seisums, A. 1992. Interspecific differences of two Allium L. taxa. -Proc. Latv. Acad. Sci. B. 4: 79-80.

Regel, E. 1875: Alliorum adhuc cognitorum monographia. Petropolis, 266 pp. (= Acta Horti Petrop. 3 (2): 1-266).

Vvedensky, A. I. 1935: Allium L. pp. 112-280 in: Komarov, V. L. (red.), Flora SSSR 4. -Leningrad.

- 1971: Allium L. Pp. 39-89 in: Vvedensky, A. I. (nauchn. rukov.), Kovalevskaja, S. S. (red.), Opredelitel rastenij Srednej Azii. Kriticheskij konspekt flory. 2. - Taschkent.

Wendelbo, P. 1966. New taxa and synonyms in Allium and Nectaroscordum of SW. Asia - Acta Horti Gotoburg. 28: 15-54.

- 1971: Alliaceae. In: Rechinger, K. H. Flora Iranica. no. 76. 100 pp. -Graz.

- 1985: Allium L. in Townsend, C. C. & Guest, E. (eds.), Flora of Iraq, 8: 137-177 Baghdad.