دو گونه جدید از تیره‌های گل سرخ و گل گاوزبان از ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع، تهران - ایران

چکیده

دو گونه جدید از تیره‌های گل سرخ و گاوزبان به نامهای Crataegus zagrica از جنوب غربی و Heliotropium esfahanicum از مرکز ایران نامگذاری و معرفی می‌گردند. گونه C. zagrica از کلیه گونه‌های جنس ولیک در ایران با داشتن کاسه ریزان در زمان میوه متمایز می‌گردد. گونه H. esfahanicum با گونه H. samoliflorumبا داشتن کرک در داخل جام‌گل، زایده بین لب‌های درفشی خمیده و فندقه کرک‌دار اختلاف دارد.
 

کلیدواژه‌ها


Akhani, H. & Farther, H. 1994: The genus Heliotropium L. (Boraginaceae) in Flora Iranica Area. -Sendtnera 2: 187-276.

Khatamsaz, M. 1988: Studies on the Rosaceae family in Iran, new taxa and new records. -Iran. Journ. Bot. 4 (1): 111-125.

- 1991: The genus Crataegus L. (Rosaceae) in Iran. -Iran. Journ, Bot. 5 (1): 47-56.

- 1992: Rosaceae in Flora of Iran, no. 6. Rosaceae. -Tehran.

Riedl, H. 1967: Boraginaceae in K. H. Rechinger, Flora Iranica, no. 48. -Graz.