شماره جاری: دوره 27، شماره 1، بهار و تابستان 1400، صفحه 1-70 

2. تعیین حدود و قرابت دو جنس Rhamnus و Atadinus از تیره Rhamnaceae در ایران بر اساس ویژگی‌های ریختی

صفحه 5-19

بهناز علیجانپور؛ حامد خدایاری؛ ایرج مهرگان؛ مصطفی اسدی؛ محمدرضا رحیمی‌نژاد


5. گزارش جدید سه گونه از جنسTripleurospermum ، (ASTERACEAE) برای فلور ایران

صفحه 32-41

مینو رمضانعلی علی‌اکبر؛ منیژه پاکروان؛ علی سنبلی؛ مریم خیاطی