شماره جاری: دوره 28، شماره 2، دی 1401، صفحه 77-208 

تعیین بخش و تکمیل شرح گونه .Scorzonera helodes Rech.f

صفحه 150-155

سید رضا صفوی؛ اسمعیل جارچی؛ محمد محمودی


Onosma hawramanensis گزارش گونه‌ای نو برای فلور ایران

صفحه 156-160

محفوظ ادوای؛ فریده عطار؛ سامان عبدالرحمان احمد


گزارش کروموزومی 12 گونه از فلور ایران

صفحه 170-175

منصوره صداقتی؛ فرشته اسدی کرم؛ سید محمود غفاری؛ عادل جلیلی؛ محمد امینی‌راد


بررسی جلبک‌ها در مناطق بین جزر و مدی در امتداد ساحل وراوال، هند

صفحه 200-208

کیران دانگار؛ سوهاس ویاس؛ ریدهادی کارانگیا؛ کاملش گادهوی