اهمیت تاکسونومیکی ساختار تشریحی برگ در گیاهان جنس .Onosma L از ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده علوم، گروه زیست شناسی، تهران - ایران

2 موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع، تهران - ایران

چکیده

ساختار تشریحی گونه‌های مورد مطالعه از جنس Onosma L. در ایران نشان می‌دهد که نوع کرک‌ها یکی از صفات مشخص در شناسایی گونه‌ها و تفکیک بخش‌ها در جنس Onosma می‌باشد ساختمان درونی پهنک برگ نیز دو گروه را بخوبی مشخص می‌سازد، در بخش‌های Sect. Podonosma و Sect. protonosma دارای مزوفیل یک‌طرفه (پارانشیم نرده‌ای فقط زیر اپیدرم فوقانی) است ولی در بخش Sect. Onosma مزوفیل برگ به صورت دو‌طرفه با لایه‌های پارانشیم نرده‌ای متعدد در زیر هر دو اپیدرم فوقانی و تحتانی است. در بخش Sect. Onosma صفات متعدد تشریحی نشان دهنده خصوصیات گزروفیتی (خشکی پسند) است در حالیکه صفات تشریحی برگ گونه‌های دو بخش دیگر بیشتر مزوفیتی است. ساختار درونی برگ گونه‌های مطالعه شده تقسیم بندی مورفولوژیکی جنسOnosmaرا به سه بخشSect. Podonosma ، Sect. Protonosma و Sect. Onosma تایید می نماید.

کلیدواژه‌ها


Azizian, D., Yusofi, M., & Kasaian, J.1996: An anatomical investigation of 4 species of genus Heliotropium L. (Boraginaceae) from Iran. -Jour. Science, Al-Zahra Univ. 7 (3-4): 1-15.

Boissier, E., 1879: FI. Orientalis 3: 1810-1885. -Genevae & Basiliae.

Doaigey, A. R., Gaward, H. A. & Younis, H. I. 1981: Comparative anatomy of the leaf and stem of Heliotropium bacciferum Forssk. and H. Digynu (Forssk.) Asch. ex C. Christens (Boraginaceae) growing in Saudi Arabiar. -Proc. Saudi Biol. Soci. 5: 119-129.

Ghahreman, A. & Attar, F. 1996: A new species of the genus Onosma L. from W. Iran. -Iran Journ. Bot. 7 (1) 51-57.

Kasaian, J. 1994: Palynology and leaf anatomy of Onosma spp. in Iran. (M. Sc. Thesis.). 1-135. -Thesis in Shahid Beheshti University.

Khatamsaz, M. 1992: Onosma straussii as a new combination and some new plant records in Iran. -Iran. Jour. Bot. 5(2): 75-82.

Khatamsaz, M. & Joharchi, M. 1996: Some new records of Boraginaceae from Iran. -Iran. JOUIn. Bot. 7 (1): 11-14.

Metcalfe, C. R. & Chalk, L. 1950: Anatomy of the Dicotyledons, first edition. -Oxford; Clarendon Press. UK.

Metcalfe, C. R. & Chalk, L. 1985: Anatomy of the Dicotyledons, 2 vols. -Oxford Univ. Press. UK.

Rao, B. H. & Kumar, K. v., 1995: Lithocysts as a taxonomic markers of the species of Cordia L. (Boraginaceae). -Phyt. 78 (4): 91-110

Tutin, T. G. & Heywood, V. H. (eds.) 1972: Flora Europaea, 3: 89-94 -Cambridge Univ. Press.

Zohary, M. 1978: Boraginaceae in Flora of Palestina, 3: 70-72. -Jerusalem.