گونه جدید از جنس Liliaceae) Colchicum) از ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

موسسه تحقیقات آفات و بیماری های گیاهی، تهران - ایران

چکیده

گونه Colchicumbakhtiaricum به عنوان گونه‌ای جدید نامگذاری و شرح داده می‌شود. اختلافات گونه جدید با گونه‌های وابسته (C. schimperi, C. varians) توضیح داده می‌شود.

کلیدواژه‌ها