اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

عادل جلیلی

اکولوژی گیاهی استاد، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

www.rifr-ac.ir
jalilirifr-ac.ir

سردبیر

زیبا جم‌زاد

تاکسونومی گیاهی استاد، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

www.rifr-ac.ir
jamzadrifr-ac.ir
02144580282-5

دبیر اجرایی

بهنام حمزه

علوم گیاهی دانشیار، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

hamzeheerifr-ac.ir

اعضای هیات تحریریه

جان ادموندسون

تاکسونومی گیاهی پژوهشگر افتخاری باغ گیاه شناسی کیو، لندن، انگلستان

a.booksme.com

مصطفی اسدی

سیستمانیک گیاهی استاد، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

assadirifr-ac.ir

احسان الشهباز

تاکسونومی گیاهی استاد، باغ گیاهشناسی میسوری، آمریکا

ihsan.al-shehbazmobot.org

مارک چیس

سیستماتیک مولکولی استاد، رئیس ازمایشگاه های جودرل باغ گیاهشناسی کیو

m.chaserbgkew.org.uk

شاهین زارع مبارکه

تاکسونومی گیاهی استاد، پردیس علوم دانشگاه تهران

zarrekhayam.ut.ac.ir

هاری زیپمن

گلسنگ‌شناس استاد، باغ گیاهشناسی و موزه گیاهشناسی برلین، داهلم، آلمان

h.sipmanbgbm.org

ندا سلطانی

زیست شناسی پژوهشکده علوم پایه کاربردی جهاد دانشگاهی

soltani6yahoo.com

سید محمود غفاری

علوم گیاهی، سیتوژنتیک استاد، مؤسسه تحقیقات بیوشیمی-بیوفیزیک، دانشگاه تهران

ghaffariibb.ut.ac.ir

شاهرخ کاظمپور اوصالو

فیلوژنی ملکولی استاد، گروه علوم گیاهی، دانشگاه تربیت مدرس

www.modares.ac.ir/sci/skosaloo/
skosaloogmail.com
02182883463

علی اصغر معصومی

زیست شناسی، تاکسونومی گیاهی استاد، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

www.rifr-ac.ir
maassoumirifr-ac.ir
02144580282-5