اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

عادل جلیلی

اکولوژی گیاهی استاد، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

www.rifr-ac.ir
jalilirifr-ac.ir

سردبیر

زیبا جم‌زاد

تاکسونومی گیاهی استاد، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

www.rifr-ac.ir
jamzadrifr-ac.ir
02144580282-5

دبیر اجرایی

محمد امینی راد

موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

aminirad2000yahoo.co.uk
02144787282
0000-0002-9471-9037

اعضای هیات تحریریه

جان ادموندسون

تاکسونومی گیاهی پژوهشگر افتخاری باغ گیاه شناسی کیو، لندن، انگلستان

a.booksme.com

مصطفی اسدی

سیستمانیک گیاهی استاد، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

assadirifr-ac.ir

احسان الشهباز

تاکسونومی گیاهی معاون تحقیقاتی ارشد بازنشسته باغ گیاه شناسی میسوری، ایالات متحده آمریکا

ihsan.al-shehbazmobot.org

زیبا جم‌زاد

تاکسونومی گیاهی استاد، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

www.rifr-ac.ir
jamzadrifr-ac.ir
02144580282-5

مارک چیس

سیستماتیک مولکولی محقق افتخاری باغ گیاه شناسی کیو، انگلستان

m.chaserbgkew.org.uk

بهنام حمزه ء

اکولوژی و جامعه‌شناسی گیاهی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

hamzeheerifr-ac.ir
02144787282
0000-0001-9642-1018

h-index: 8  

هاری زیپمن

گلسنگ‌شناس استاد، باغ گیاهشناسی و موزه گیاهشناسی برلین، داهلم، آلمان

h.sipmanbgbm.org

مارینه سرگیزیان

تاکسونومی گیاهی محقق ارشد موسسه گیاه شناسی ارتور تختاجان اکادمی ملی علوم جمهوری ارمنستان

m.sargsyanbotany.am

ندا سلطانی

زیست شناسی پژوهشکده علوم پایه کاربردی جهاد دانشگاهی

soltani6yahoo.com

سید محمود غفاری

علوم گیاهی، سیتوژنتیک استاد، مؤسسه تحقیقات بیوشیمی-بیوفیزیک، دانشگاه تهران

ghaffariibb.ut.ac.ir

شاهرخ کاظم‌پور اوصالو

فیلوژنی ملکولی استاد، گروه علوم گیاهی، دانشگاه تربیت مدرس

www.modares.ac.ir/sci/skosaloo/
skosaloogmail.com
02182883463

علی اصغر معصومی

زیست شناسی، تاکسونومی گیاهی استاد، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

www.rifr-ac.ir
maassoumirifr-ac.ir
02144580282-5