یادداشتهای مهم درباره زیر‌جنس Tragacantha از جنس Astragalus از ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع، تهران - ایران

چکیده

بر پایه 3000 نمونه هرباریومی، مطالعات تاکزونومیک زیر جنس Tragacantha از جنس Astragalus انجام گرفته است. در این تحقیق 10 گونه جدید به نامهای A. glaucopsiformis ، A. jamzadae ، A. khatamsazae، A. membranostipulus ،A. montosus، A. neo-mozaffaraniA. passargadensiA. peymanii، A. polystachys و A. sumrensis شرح داده می‌شوند.
از طرف دیگر بعلت جمع‌آوری‌های فراوان در تمام سطح ایران بویژه در مرزهای غربی کشور 6 گونه بعنوان گزارش جدید برای ایران به نامهای A. karabaghensis Bunge ، A. vedicus Takht. ، A. yueksekovae Matthews،A.turkmenorum (Boiss.) ، A. zoharyi Eig، A. gummifer Labill.  به همراه یادداشتهای کوتاهی معرفی می‌شوند. در این اثر بعضی از پیچیدگی‌ها این زیر جنس همچون موقعیت تعداد کمی از گونه‌ها بهمراه جمع‌آوری‌های جدید بحث شده است.

کلیدواژه‌ها


Boissier, E. 1872: Flora Orientalis, vol. 2. -Genevae & Basilieae.

- 1888: Flora Orientalis, supplement. Genevae & Basiliae.

Bunge, A. 1868: Generis Astragali species gerontogeae, pars prior, clave diagnosticae. -Mem. Acad. Imp. Sci. Saint-Petersbourg 11/16: 76.

- 1869: Generis Astagali species gerotogeae, pars altera, specierum enumeratio. -Mem. Acad. Imp. Sci. Saint-Petersbourg, 15/1: 131

Maassoumi, A. A. 1998: Astragalus in the Old world. -Tehran.

Sirjaev. G. 1939: Conspectus Tragacantharum (Astagalus L. subgenus Tragacantha Bunge). -Fedde Repert. Spec. Nov. Regni. Veg. 47: 194-208; 225-261.

Takhtajan, A. L. (ed.) 1962: Flora Armenii, vol. 4. - Erevan.

Townsend, c.c. 1974: Astragalus in Townsend, c.c. and Evan Guest (eds.) Flora of Iraq, vol. 3. -Baghdad.

Zarre, Sh. 1998: Systematic Revision of Astragalus sect. Adiaspastus, sect. Macrophyllium and sect. Pterophorus (Fabaceae) (Ph. D. thesis, unpublished).