فرایند پذیرش مقالات

مقالاتی که از طریق سامانه دریافت می‌شوتد توسط سردبیر بررسی می گردند و چنانچه با موضوع مجله مطابقت نداشته باشند حداکثر در مدت یک هفته  به اطلاع نویسنده خواهد رسید. ولی مقالاتی که موضوع آنها با مجله مطابقت داشته باشند، فرم تعهد و فرم پرداخت هزینه داوری به مبلغ پنحاه هزار تومان را دریافت خواهند کرد. بعد از دریافت فرم تعهد و فیش بانکی، مقاله در دستور بررسی قرار می‌گیرد و چنانچه توسط داوران و هیئت تحریریه پذیرفته شود و اصلاحات مورد نظر داوران و هیئت تحریریه انجام گیرد، پذرش نهائی به شرط پرداخت بقیه هزینه چاپ به مبلغ پنجاه هزار تومان صادر خواهد شد. هر مقاله حداقل توسط دو داور  که توسط هیئت تحریریه تعیین می گردند مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت. اسامی مولفان و نیز داوران، به صورت دو طرفه، مخفی می باشد. مدت زمان ارزیابی و پذیرش مقاله بین یک تا شش ماه خواهد بود.