فرایند پذیرش مقالات

مقالاتی که از طریق سامانه دریافت می‌شوتد، توسط سردبیر و هیات تحریریه بررسی مقدماتی شده و چنانچه با موضوع مجله مطابقت نداشته باشند و یا دارای تشابه با دیگر مقالات چاپ شده باشند و یا دستورالعمل مجله برای تهیه مقاله را رعایت نکرده باشند، حداکثر در مدت یک هفته به نویسنده برگردانده خواهد شد. مقالاتی که در چهارچوب موضوعات مجله باشند، پس از پیشنهاد  داوران توسط اعضای هیات تحریریه، حداقل توسط دو داور مورد ارزیابی قرار خواهند گرفت و در صورت نیاز برای داور سوم و یا داور تطبیقی ارسال خواهد شد. اسامی مولفان و نیز داوران، به صورت دو طرفه، مخفی می باشد.

اعضای هیات تحریریه پس از انجام اصلاحات پیشنهادی داوران بوسیله نویسندگان، در مورد چاپ مقالات تصمیم گیری خواهند کرد.

مدت زمان ارزیابی و پذیرش مقاله بین یک تا شش ماه خواهد بود. در مواردی که اصلاحات پیشنهادی داوران در مدت مقرر توسط نویسنده انجام نشده باشد، زمان چاپ مقاله ممکن است طولانی تر گردد.