جنس Londesia جنسی مستقل از جنس Bassia

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع، تهران - ایران

چکیده

گونه Londesia erianthaگاهی مترادف گونه Brassia eriophora و گاهی به عنوان واریته‌ای از آن تشخیص داده شده است. گاهی نیز به عنوان گونه‌ای مستقل، اما تحت نام جنس Bassia شناخته شده است. هر دو گونه در ایران انتشار دارند و از نظر ویژگی‌های ظاهری قابل و از نظر پراکندگی جغرافیایی، منطقه انتشار مستقلی دارند.
گونه Londesia eriantha هیچگونه زایده‌ای روی گلپوش ندارد و انتشار آن منحصر به آسیای مرکزی تا نواحی مرکزی ایران است، در صورتیکه در گونه Bassia eriophora قطعات گلپوش حامل سوزن‌های نسبتاً بلندی هستند و انتشار آن از شمال آفریقا به طرف شرق از طریق فلسطین و عربستان به جنوب ایران می‌رسد. از آنجائیکه زایده گلپوش در گروه مورد مطالعه و همچنین تیره Chenopodiaceae ویژگی متمایز کننده‌ای در سطح جنس است. دو گونه مذکور از همدیگر تفکیک می‌گردند و تحت نام دو جنس مختلف نیز Londesia و Bassia آورده می‌شوند.

کلیدواژه‌ها


Aitchison, J. E. T. 1888: The botany of the Afghan delimitation comission. -Trans. Linn. Soc. London ser. II, vol. 3: 102.

Boissier, E. 1879: Kochia in Flora Orientalis vol. 4: 922-927.

Bolous, L. 1996: Bassia in Flora of the Arabian Peninsula and Socotra vol. 1: 249-251.

Bondarenko, O. N. & Nabiev, M. M. 1972: Londesia in Conspectus Flora Asiae Mediae vol. 3: 58. - Taschkent.

Grubov, V. I. 1966: Londesia in Plantae Asiae Centralis fas. 2: 43. -Mas qua & Leningrad.

Iljin, M. M. 1936: Londesia in V. L. Komarov Flora of the U. S. S. R. vol. 6: 124. -Moskva & Leningrad.

Moquin-Tandem 1849: Echinopsilon in de Candolle Prod. Syst. Nat. Regni Veg. 13: 134-137.

Scott, A. J. 1978: A revision of the Camphorosmoideae (Chenopodiaceae). -Fedd. Rep. 89 (2-3): 101-119.

Tackholm, V. 1956: Bassia in Students Flora of Egypt, 428. -Cairo.

Zohary, M. 1966: Bassia in Flora Palaestina vol. 3: 152-153. -Jerusalem.