گزارشی از سه گونه گل‌گندم ( بخش Centaurea, sect. Cynaroideae ) از ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه تهران، دانشکده علوم، گروه زیست شناسی، هرباریوم مرکزی دانشگاه تهران، تهران - ایران

چکیده

گونه Centaurea giganteaاز بخش Cynaroideae به عنوان گزارشی جدید از جنوب غرب ایران معرفی و شرح گونه دیگری از این بخش به نام Centaurea phlomoides (اندمیک ایران) تکمیل می‌گردد. گونه اخیر و گونه C. regiaنیز که قبلاً فقط یکبار (نمونه‌تیپ) به ترتیب توسط هاوسکنخت و اشتراوس جمع‌آوری شده‌اند، بازیابی شده، گزارش می‌شوند. هر سه گونه ذکر شده، از گیاهان نادر ایران هستند و پراکنش آنها منحصر به نواحی محدود در غرب و جنوب غربی است.

 
 

کلیدواژه‌ها


Wagenitz, G. 1975: Centaurea in P. H. Davis Flora of Turkey and the East Aegean Islands, vol. 5. -Edinburgh.

- 1980: Centaurea in K. H. Rechinger, Fl. Iranica, no. 139B. -Graz,