گونه Nitraria retusa ، گزارش جدید برای فلور ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

مرکز تحقیقات منابع طبیعی، اهواز - ایران

چکیده

گونه N. retusaاز ماهشهر، خور دورق جمع‌آوری گردیده و به عنوان گونه‌ای جدید برای فلور ایران گزارش می‌گردد.

کلیدواژه‌ها