معرفی دو گونه جدید از جنس های Jurinea و Scrophularia از جنوب شرقی ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تهران، دانشکده علوم، گروه زیست شناسی، تهران - ایران

2 دانشگاه شهید باهنر، کرمان - ایران

چکیده

در طی مطالعه فلور منطقه گوغر کرمان در قالب پایان نامه کارشناسی‌‌ارشد مولف دوم، دو گونه جدید از جنس Jurineaو جنس Scrophularia مشاهده شد. گونه J. mobayenii از بخش Bellae به دو گونه J. meda وJ. Sharifianaنزدیک است. گونه S. kermanica با داشتن برگ‌های منشعب، کپسول هرمی درشت و ناهموار، گل‌های بدون استامینود و دارای پرچم‌های طویل از سایر گونه‌ها مشخص می‌شود.

کلیدواژه‌ها