نکاتی در مورد جنسهای Dionysia ، ‍Corydalis، Fumaria در ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

باغ گیاهشناسی، آپسالا - سوئد

چکیده

گونه Dionysia mozaffarianii به عنوان گونه جدیدی برای علم گیاه‌شناسی شرح داده می‌شوند. گونه‌هایCorydalis haussknechtii وC. Seisumsiana  و زیر‌گونهFumaria officinalis subsp. officinalis برای اولین بار از ایران گزارش داده می‌شوند. نمونه‌های جدید از گونه Corydalis hyrcaca جمع‌آوری شده است.

کلیدواژه‌ها


Liden, M. 1998: Proposal to reject the name Corydalis persica (Fumariaceae). -Taxon 46: 527-528.

Liden, M. & Zetterlund, H. 1997: Corydalis. AGS publications ltd. ISBN 0.900048-66-2