گزارش دو گونه جدید برای ایران: Bergia aquatica ، Ammania verticillata

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه تهران، دانشکده علوم، گروه زیست شناسی، تهران - ایران

چکیده

دو گونه Bergiaaquatica و Ammannia verticillata برای اولین بار از ایران گزارش می‌شوند. گونه Bergia aquaticaبا گونه B. ammannioidesو گونه A. verticillataبا دیگر گونه‌های این جنس در ایران وجود دارند از لحاظ مرفولوژی مقایسه شده، انتشار گونه‌ها بحث می‌شود.

کلیدواژه‌ها


Gorshkova S. G. 1949: Elatinaceae in Flora of the USSR no. 15. - Moskva & Leningrad.

Rechinger, K.H. 1966: Elatinaceae in Flora Iranica no. 16. - Graz.

Rechinger, K. H. 1967: Lythraceae in Flora Iranica no. 51. - Graz.