دو گونه جدید و گزارش یک گونه جدید از جنس کوزینیا (بخش Cynaroideae ) از غرب ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه تهران، دانشکده علوم، گروه زیست شناسی، هرباریوم مرکزی دانشگاه تهران، تهران - ایران

چکیده

گونه‌های Cousiniadalahuensisو ‍C. mobayeniiاز استان کرمانشاه شرح داده می‌شوند که به ترتیب نزدیکترین وابستگان آنها گونه‌های C.mobayenii بررسی می‌شود. همچنین گونه Cousiniaqandilica که تاکنون فقط از عراق گزارش شده بود برای اولین بار از استان آذربایجان ( بین سردشت و پیرانشهر) گزارش می‌گردد.

کلیدواژه‌ها


Metcalf, C. N. & Chalk, 1950: Anatomy of dicotyledons vol. 2: 782-804.- Oxford: Clarendon Press.

Rechinger, K. H., 1972: Fl. Iranica, no. 90. - Graz.

- 1979: Fl. Iranica, no. 139b - Graz.