بررسی سیتولوژیکی، مورفومتری و پروتئینی گونه‌های Solanum ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده علوم، گروه زیست شناسی، تهران - ایران

2 موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع، تهران - ایران

چکیده

بررسی بیوسیستماتیکی گونه‌های Solanum ایران انجام گرفت. مطالعات سیتولوژیکی وجود تعداد کروموزوم‌های سوماتیکی 24، 48 و 72 را در گونه‌ها و جمعیت‌های مطالعه شده نشان داد. بررسی‌های کاریوتیپی نقش پلی‌پلوئیدی و تغییرات ساختمانی کروموزوم‌ها را در فرایند گونه‌زایی مشخص کرد. تعداد کروموزوم گونه S. persicum برای اولین بار گزارش می‌شود. تجزیه و تحلیل صفات ریختی و پروتئینی با استفاده از روشهای تاکسونومی عددی، علاوه بر تایید رده‌بندی تاکسونومیکی گونه‌ها، قرابت‌های میان گونه‌ها را نیز مشخص کرد. باندهای پروتئینی ویژه گونه‌ها مشخص شدند. متغیرترین صفات ریختی و باندهای پروتئینی که در روند گونه‌زایی تغییر کرده‌اند، شناسایی شدند.

کلیدواژه‌ها


Anaso, H. U. & J. Uzo 1990: Relationships and classification among Solanum incanum complex. -Cytologia 55: 1-14.

Barbosa-Filho, J. M. & M. F. Agra 1991: Chemical and pharmacological investigation of Solanum species of Brazil- a search for salsodin and other potentially useful therapeutic agents. -Mem. Inst. Dswalde. Cruz. 86: 189-191.

 

Bernardello, L., C. B. Heiser & M. Piazzano 1994: Karyotypic studies in Solanum section Lasiocarpa (Solanaceae). -Amer. J. Bot. 81: 95-103.

Carrens, M. E., E. Fuentes & E. F. Merino, 1997: Seed protein patterns of nine species of Cactaceae. -Biochem. Sys. Eco. 26: 43-49.

Chatfield, C. & A. J. Collins 1995: Introduction to Multivariate Analysis. -Chapman & Hall.

Digby, P. G. N. & R. A. Kempton 1994: Multivariate analysis of ecological communities. -Chapman & Hall.

Forni-Martins, E. R., M. Franchi-Tanibata, & A. Cardelli-de-Lucena 1994: Karyotypes of species of Sesbania Scop. -Cytologia 59: 13-18.

Ganapathi, A. & G. R. Rao 1986: The crossability and genetic relationship between Solanum retroflexum Dun. S. nigrum L. -Cytologia 27: 757-762.

Khatamsaz, M. 1998: Solanaceae in Flora of Iran, no. 24. -Forests and Rangelands Research Institute publication, Tehran.

Kirti, P. B., B. G. S. Rao 1982. Chromosome relationships of spinous solanums: Solanum inc anum, Solanum surattense, Solanum integrifolium, F1 hybrids. -Proc. Plant. Sci. Indian. Acad. 'Sci. 91: 83-91.

Levan, A. K. K. Fredga, & A. A. Sandberg 1964: Nomenclature for c e n t rom e ric po sit i-o non chromosomes. -Hereditas 52: 201-220.

Manly, B. F. J. 1986: Multivariate, Statistical Methods a Prirner, -Chapman & Hall.

Rao, G. R. & A. Kumar 1981~ Cytology of Solanum nigrum L., S. retroflexum Dun. and their hybrids. -Proc, Ind. Acad. Sci. 90: 227-230.

Rao, G.R. & A. Kumar 1983: Inter-relationships among diploid species of Solanum nigrum L. complex. -J. Ind. Bot. Soc. 62: 25-31.

Rohlf, F. J. 1987: NTSYS-PC. Numerical Taxonomy and Multivariate Analysis System for the IBM PC microcomputer (and compatibles), ver. 1.4, -Applied Biostatistics Inc., Steauket, NY.

Sanches- Yelamo, M. D., M. Ortiz, & Y. Gogorcena 1995: Comparative electrophoretical studies of seed proteins in some species of the genera Diplotaxis, Erucastrum and Brassica. -Taxon 41: 477-483.

Sheidai, M., Ahmadian, P. & SH. Poorseyedy 1996: Cytological studies in Iran zira from three genera: Bunium, Carum and Cumin urn. -Cytologia 61: 19-25.

Sheidai, M., A.C. Inamdar, 1997: Cytomorphology of Asparagus taxa using multivariate statistical analysis. -The Nucleus 40: 7-12.

Sheidai, M. & O. Alishah,1998: Morphometric studies of Gossypium herbaceum cultivars in the Iran National Genebank. -Plant. Genet. Res. Newsletter. 113: 45-46.

Sheidai, M., Z. Narengi, & M. Khatamsaz 1999: Karyotype and seed protein analysis in Lycium (Solanaceae) in Iran. -Edinb. J. Bot. 56: 253-264.

Stebbins, G. L. 1971: Chromosomal Evolution in Higher Plants. -London: Arnold, E.

Sneath, P. H. A. & R. R. Soka11973: Numerical Taxonomy. - W. H. Freeman, San Francisco.

Trivedi, R. N., A. K. Sinha 1986: Karyo-morphological studies in three populations of Solanum surattense, a weed. -Cytologia 51: 157-161.

Verma, B. N. 1980. Karyotype analysis in three species of Rhizoc1onium Kutz. -Cytologia 45: 433-440.