جنس Pterachaenia ، به عنوان گزارش جدیدی از تیره Asteraceae برای ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع، تهران - ایران

چکیده

گونه Pterachaenia stwartii که از مرکز ایران جمع‌آوری گردیده، برای اولین بار از ایران گزارش می‌شود. عدد کروموزومی این گونه نیز برای اولین بار ارائه می‌گردد.

کلیدواژه‌ها


Rechinger, K. H. 1977: Pterachaenia in K. H. Rechinger Flora Iranica no. 122. -Graz.

Safavi, S. R. 1999: Chromosome studies in some species of the genus Scorzonera L. in Iran. -Iran. Journ. Bot. 8(1): 111-117.