تماس با ما

نشانی پستی: تهران، آزاد راه تهران- کرج، خروجی پیکان شهر، خیابان سرو ناز، خیابان شهید گودرزی، بلوار باغ گیاهشناسی ملی ایران، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، بخش تحقیقات گیاهشناسی، دفتر مجله گیاهشناسی ایران

کد پستی: 14968-13111

صندوق پستی:116-13185

تلفن: 44787287222

دورنگار: 44787216

پست الکترونیک: ijb@areeo.ac.ir


CAPTCHA Image