دوره و شماره: دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1378، صفحه 1-162 
3. گزارش Atriplex semibaccata از ایران

صفحه 13-14

حمید هویزه؛ حسین صالحی؛ مهری دیناروند


10. بررسی ترکیبات ازت‌دار سمی در گون‌های کرک ساده ایران

صفحه 63-80

حسن ابراهیم زاده؛ وحید نیکنام؛ علی اصغر معصومی


11. مطالعات اپیدرم برگ در گونه‌های جنس بنگ‌دانه در ایران

صفحه 81-90

احمد قهرمان؛ محبوبه خاتمساز؛ مریم گنجی کریمی


15. موانع تشکیل بذر در زنجبیل (Zingiber officinale)

صفحه 119-129

پر ماندانا داس؛ اس رای؛ آنات باندهو داس