دوره و شماره: دوره 21، شماره 2، پاییز و زمستان 1394 
4. نگرشی اجمالی بر جنس گون در کوه بز قوش

صفحه 94-100

علی اصغر معصومی؛ ولی اله مظفریان؛ عادل رمضانی


5. گزارش گونه جدیدی از جنس Vitis متعلق به تیرهVitaceae برای فلور ایران

صفحه 100-102

مهری دیناروند؛ حمید اجتهادی؛ محمد جنکجو؛ بهرام اندرزیان


9. گزارش گونه .Trifolium incarnatum L برای اولین بار از ایران

صفحه 126-128

محمد عارف تبد؛ مصطفی نعمتی؛ نسترن جلیلیان


13. بررسی کاریولوژیک برخی از گونه های .Onopordum L (تیره کاسنی) در ایران

صفحه 152-157

الهام آقاباباییان؛ منیژه پاکروان؛ اختر توسلی


15. گزارش کروموزومی سه گونه گیاهی از فلور ایران

صفحه 165-168

فرزانه سادات قاسمی؛ عادل جلیلی؛ سعیده سادات میرزاده واقفی