گزارش گونه جدیدی از جنس Vitis متعلق به تیرهVitaceae برای فلور ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اکولوژی گیاهی، دانشگاه فردوسی مشهد.

2 استاد دانشگاه فردوسی مشهد

3 دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد

4 استادیار مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

چکیده

طی  مطالعه پوشش گیاهی منطقه حفاظت شده شیمبار توابع اندیکای استان خوزستان، گونه .Vitis hissarica Vass. subsp. rechingeri Vass برای اولین بار به صورت خودرو در تالاب مشاهده شد  و به عنوان رکوردی جدید برای فلور ایران معرفی می­شود.

کلیدواژه‌ها


Critopoulos, P. 1980: Vitaceae in Townsend, C. C. & Guest, E. Flora of Iraq vol. 4 part 1: 443-449

Sosnovskii, D. I. 1974. Vitaceae, in Komarov, V. L., Flora of the U. S. S. R. vol. 14: 517-538.–Jerusalem

Vassilczenko, L. T. 1970. Vitaceae, in Rechinger, K. H., Flora Iranica no: 74, Akademische Druck-u. Verlagsanstalt Graz-Austria