نام ها و مترادف های جدید برای گون ها

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استاد پژوهش مؤسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع، تهران، ایران

چکیده

برای گونه­ های چاپ شده غیر معتبر،نام­ های جدید انتخاب شده­ اند و با مطالعه مجدد نمونه­ های نامگذاری شده، تعدادی به­ عنوان مترادف تشخیص داده شده و نام­ های معتبر نیز انتخاب شده اند.

کلیدواژه‌ها


Bagheri, A., Maassoumi, A.A. & Ghahremaninejad, F. 2011:. Additions to Astragalus sect. Hymenostegis (Fabaceae). Iran. J. Bot. 17 (1): 15–19.

Breckle, SW., I. C. Hedge and M. D. Rafiqpoor. 2013: Vascular plants of Afghanistan, an  augmented Checklist, 597 pp.

Chamberlain, DP., Matthews, VA. 1970: Astragalus L. In: Davis PH., editor, Flora of Turkey and the East Aegean Islands. Vol. 3, Edinburgh, UK: Edinburgh University Press, pp. 49–254.

Kottaimuthu, R. & N. Vasudevan, Feddes Repertorium. 2015: 126, 5.

Kumar, S. and Sane, P.V. 2003: Legumes of South Asia, A Checklist, 535 pp.

Lock, G. M. & M. Simpson. 1991: Check list, Legumes of West Asia, 263 pp.

Maassoumi, A. A. 1998: Astragalus in the Old World, Checklist, 1-617 PP.

Podlech, D. 1999: Astragalus in Flora  Iranica, no 174, 350 pp., Wiena.

Podlech,  D. & Ekici, M. 2008: Feddes Repert. 51(1): 34.

Podlech, D. & Zarre, SH. 2013: Taxonomic Revision of the Genus Astragalus L. (Leguminosae) in the Old World, vol. II. Viena, Austria.- Naturhistorischen Museum Wien.

Yakovlev, G. P., A. K. Sytin and Yu R. Roskov 1996:  Legumes of Northern Eurasia, a Checklist, 724 pp.