گزارش گونه .Trifolium incarnatum L برای اولین بار از ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد گیاهان دارویی، جهاد دانشگاهی کرمانشاه

2 مربی پژوهش مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی کرمانشاه

3 استادیار پژوهش مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی کرمانشاه

چکیده

گونه .Trifolium incarnatum L به عنوان گزارش جدیدی از ایران معرفی می‌گردد. این گونه از منطقه مریوان در استان کردستان جمع آوری شده‌است. متعلق به Section Trifolium بوده، از نظر داشتن گل آذین فشرده، بزرگتر (حدود دو برابر) و جام گل قرمز از گونه Gerard ex Loisel T. sylvaticum قابل تشخیص است. همچنین به دلیل داشتن برگچه­ های بزرگتر، گل آذین مستطیلی بلند (به طول 2 برابر) و جام گل قرمز از گونهL. T. stellatum قابل تشخیص است. این گونه قبلاً از اروپا و ترکیه گزارش شده‌ است.

کلیدواژه‌ها


Heller, D. 1982: Trifolium in Rechinger, K.H. Flora Iranica (PapilionaceaeII) no. 157: 275-325.- Graz Austria.

Townsend, C.C. 1974. Trifolium in C.C. Townsend & Evan Guest, Flora of Iraq, vol.3: 150-196. -Baghdad.

Zohary, M. & Heller, D. 1984: The Genus Trifolium. -The Israel Academy of Sciences and Humanities. Jerusalem.

Zohary, M. 1969: Trifolium in P.H. Davis Flora of Turkey and the East Aegean Islands. vol.3.- Edinburgh University press.