یک گونه جدید از جنس Umbelliferae) Bupleurum) از گیلان، ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار پژوهش موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

چکیده

یک گونه جدید از جنس Umbelliferae) Bupleurum) از گیلان، ایران برای علم گیاه‌شناسی شرح داده شده، تصویر آن ارائه می‌گردد. ویژگی ریخت شناسی گونه مذکور و تصویر آن نیز ارائه می‌گردد و با گونه‌های مجاور مقایسه می‌گردد.

کلیدواژه‌ها


Linchevskii J. A. 1950: Bupleurum (Umbelliferae) in: Komarov, V. L. (ed.). Flora of the USSR. Vol. 16: 196-250 (Translated from Russian). -Israel Program for Scientific Translations Jerusalem.

Mozaffarian V. 1991: New species and New plant records from Iran. – Iranian Journal of Botany 5 (1) 29-39.

Rechinger K. H. & Snogerup S. 1987: Bupleurum in: Rechinger, K. H. (ed.), Flora Iranica no. 162: 269-296. –Graz.

Snogerup, S. 1972: Bupleurum in: Davis, P. H. (ed.), Flora of Turkey no. 4: 393-418. -Edinburgh.