معرفی یک گونه جدید از جنس .Crotalaria L متعلق به تیره نخود از جنوب ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

عضوهیات علمی مرکزتحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان هرمزگان

چکیده

گونه Crotalaria assadii Zaeifi به عنوان یک گونه جدید از جنوب ایران شرح داده می‌شود. این گونه بیشتر در دشتها و تپه­ های ساحلی استانهای سیستان و بلوچستان و هرمزگان پراکندگی نسبتا وسیعی داشته و در منابع و برخی هرباریومها قبلا به اشتباه C. burhia Buch. -Ham. ex Benth شناسایی شده است. گونه جدید با گونه C. burhia از نظر شکل،اندازه و کرک نیام و همچنین کرک و ظاهر گیاه تفاوت دارد.

کلیدواژه‌ها


Rechinger, K. H. ad S. I. Ali, 1984: Crotalarieae in Rechinger, K. H (ed.), Flora Iranica 157: 39-41. –Graz

Polhill, R., 1968: Miscellaneous Notes on African species of Crotalaria. - Kew Bull. 22: 169 -384.

Ali, S. I., 1977: Flora of West Pakistan 100: 40 – 49. – Karachi