نگرشی اجمالی بر جنس گون در کوه بز قوش

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

2 دانشیار مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

3 عضو انجمن حفظ محیط کوهستان

چکیده

دو گونه جدید از جنس گون برای ایران و جهان شرح داده شده و تصاویر آنها ارائه می گردد و چک لیستی از گون های ارتفاعات کوه بزقوش ارائه می گردد که قریب 75 گونه گون براساس فلورا ایرانیکا شناسایی و ارائه می گردد. گونه های جدید عبارتند از Astragalus Sect. (Incani) turkaman-chaiensis و Astragalus Sect. (Malacothrix) bozghoushensis صفات تاکزومیک گونه های مذکور ارائه شده و با نزدیک ترین گونه ها مقایسه می شود.

کلیدواژه‌ها


Ghahremaninejad, F. 2015; Notes about Astragalus (Leguminosae) in Iran. Annalen des Naturhistorischen Museums in Wien 117, 279-281.

Mozaffarian, V. & Ramazani, A. 2013; Bozghoush Vegetation and An introduction to New species. – Kashan Ketabyar Iran.

Podlech. D. 1999; Papilionaceae III, Astragalus L. in Rechinger K.H. (ed.), Flora Iranica: 174. – Naturhistorischen Museum Wien.

Podlech, D., Maassoumi A.A. & Zarre, SH. 2012; Papilionaceae VII, Astragalus V. – In Rechinger K.H. (ed.), Flora Iranica: 179. – Wien: Naturhistorischen Museum.

Podlech, D., Zarre, Sh. & Maassoumi, A. A. 2001; Papilionaceae IV, Astragalus II. in Rechinger K. H. (ed.), Flora Iranica: 175. –Naturhistorischen Museum Wien.

Podlech, D., Zarre, Sh. & Maassoumi, A.A. 2010; Papilionaceae VI, Astragalus IV. in Rechinger K.H. (ed.), Flora Iranica: 178. –Naturhistorischen Museum Wien.

Zarre, Sh., Maassoumi, A.A. & Podlech D., 2008. Papilionaceae V, Astragalus III. in Rechinger K.H. (ed.),Flora Iranica: 177.–Naturhistorischen Museum Wien.