کاربرد تاکسونومیکی کرکهای دمگل و خورجینک در گونه‌های .Brassicaceae) Alyssum L) ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، دانشکده علوم زیستی دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

2 استاد پژوهش، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، تهران، ایران

3 استاد پژوهش، دانشکده علوم زیستی دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

کرک­های خورجینک و دمگل 37 گونه از جنس Alyssum در ایران مورد بررسی قرار گرفت. شکل کرکها از ستاره­ای تا ساده و درختی تغییر می­کند. فرم ستاره­ای معمول­ترین شکل است. Alyssum Section بیشترین تنوع را در کرک­هایش دارد. بعضی از گونه­ها دارای دو نوع کرک بر روی سیلیکول­هایشان هستند. شکل کرک در گونه­هایی مانند A. hirsutum و A. heterotrichome آنها را از سایر گونه­ها متمایز می­نماید. در مجموع، شکل کرک­ها در گونه­های جنس Alyssum بعنوان یک ابزار تاکسونومیکی در بعضی موارد می­تواند مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


Al-Shebaz, I. A. 1984: The tribes of Cruciferae (Brassicaceae) in the southeastern United States.-J. Arnold Arb. 65: 343–373.

Al-Shehbaz, I. A. 2012: A generic and tribal synopsis of the Brassicaceae (Cruciferae).-Taxon, 61 (5): 931–954.

Al-Shehbaz, I. A., Beilstein, M. A. & Kellogg, E. A. 2006: Systematics and phylogeny of the Brassicaceae (Cruciferae): an overview. -Plant. Syst. Evol. 259:89–120.

Ancev, M. & Goranova, V. 2006: Trichome morphology of eleven genera of the tribe Alysseae (Brassicaceae) occurring in Bulgaria.-Willdenowia 36: 193-204.

Ancev, M. 2000: The trichomes of Alyssum (Brassicaceae). -Bot. Chron. 13: 151-168.

Appel, O. & Al-Shehbaz, I. A. 2003: Cruciferae. In: Kubitzki K. & Bayer C. (ed.), The Families and Genera of Vascular Plants 5: 75 − 174. -Berlin: Springer press.

Beilstein, M. A. 2007: Phylogeny and trichome evolution in the plant family Brassicaceae. 230 pages; 3286500.-University of Missouri, Saint Louis.

Beilstein, M. A., Al-Shehbaz I. A. & Kellogg E. A.2006: Brassicaceae phylogeny and trichome evolution. -American J. Bot. 93(4):607-619.

Boissier, E.1867: Alyssum in Flora Orientalis. vol. 1: 263-287. -Genevae & Basileae.

Hedge, I. C. 1976: A systematic and geographical survey of Old World Cruciferae. In: Vaughan, J. G., Macleod, A. J., Joenes, B. (ed.), The biology and chemistry of the Cruciferae, 1–46. -Academic Press, London.

Inamdar, J. A. & Rao, N. V. 1983: Light and scanning electron microscope studies on trichomes of some Brassicaceae. -Feddesreportorium, Band 94, Haft 3-4: 183-190.

Khalik, K. A. 2005: Morphological studies on trichomes of Brassicaceae in Egypt and taxonomic significance, -Acta Bot. Croat. 64 (1): 57–73.

Li, Y., Kong, Y., Zhang, Z., Yin, Y, Liu, B., Lv, G. & Wang, X. 2014: Phylogeny and biogeography of Alyssum (Brassicaceae) based on nuclear ribosomal ITS DNA sequences.-Journal of Genetics, vol. 93, no. 2: 571-582.

Oran, S. 1996: Trichome of the genus Alyssum L. (Cruciferae) in Jordan.-Webbia, 50 (2): 237- 245.

Payne, W. 1987: A glossary of the plant hair terminology.-Brittonia, 30 (2): 239-255.

Rechinger, K. H. 1968: Alyssum in Flora Iranica. Cruciferae. no.57: 146-170.-Graze.

Shu, T. Q. 2001: Alyssum in Flora of China. 8: 59–63.-Science Press & Missouri Botanical Garden Press.

Warwick, S. I., Francis, A. & Al-Shehbaz, I. A. 2006: Brassicaceae: Species checklist and database on CDROM.Pl. -Syst. Evol. 259: 249 – 258.