گونه Silene mishudaghensis متعلق به تیره میخکیان، گونه ای جدید ازایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشکده زیست شناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

گونه Silene mishudaghensis از بخش Auriculatae، تیره میخکیان به عنوان گونه ای جدید از شمال غرب ایران توصیف می شود. گونه جدید از گونه های نزدیک S. araratica و S. longisepala بواسطه خصوصیاتی نظیر شکل برگ های قاعده ای و ساقه ای، شکل کاسه، طول دمگل میانی و جانبی و ویژگیهای دانه قابل تشخیص است.

کلیدواژه‌ها


Chowdhuri, P. K., 1957: Studies in the genus Silene. - Notesfrom the Royal Bot Garden Edinb.22: 221-278.

Coode, M. J. E. & Cullen, J., 1967: Silene L., In P. H. Davis (ed.), Flora of Turkey and the east Aegean Islands. Vol. 2: 179-242. - Edinburgh University Press.

Gholipour, A. & Sheidai, M. 2009: A new record and some rediscovered endemic Silene (Caryophyllaceae) species in Iran. – Rostaniha. 10 (2): 212-220 (article in Persian   with an abstract in English).

Greuter, W., 1995: Silene (Caryophyllaceae) in Greece: a subgeneric and sectional classification. – Taxon. 44: 543-581.

Hamzaoǧlu E. & Koḉ M. Budak Ȕ., 2011: A new species of Silene (Caryophyllaceae) from East Anatolia (Turkey): Silene gevasica Hamzaoğlu sp. Nova. - Turkish Journal of Botany. 35: 67–70.

Melzheimer, V., 1988: Silene L. In , K. H. Rechinger (ed.), Flora Iranica, No. 163: 341-508. - Academische Druck-u. Verlagsanatalt Graz.

Nejati Edalatiyan, M., Joharchi, M. R. & Ghahremaninejad, F. 2011: Silene ferdowsii (Caryophyllaceae), a new species from Iran. -Annales Botanici Fennici. 4: 155-158.

Nejati Edalatiyan, M. R., Ghahremaninejad, F., Attar, F. & Joharchi, M. R. 2010: A taxonomic study on the genus Silene L. (Caryophyllaceae) in Iran. –Rostahiha. 11(2): 133-149.

Shishkin, B. K., 1936: Silene in Komarov, V. L., Flora of the U.S.S.R., Vol. 6: 577-592. - Moskova & Leningrad. (English translation 1970).