نویسنده = علی اصغر معصومی
تعداد مقالات: 23
1. گونه‌ای جدید از جنس (Oxytropis DC. (Fabaceae و یک گزارش جدید از جنس (Androsace L. (Primulaceae از شمال ایران

دوره 21، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 19-23

ایوب مرادی؛ علی اصغر معصومی؛ سعید افشارزاده؛ بهنام حمزة؛ ولی‌اله مظفریان


2. گزارش گونه جدیدی از جنس Myosotis از تیره Boraginaceae برای فلور ایران: کشف مجدد یک گونه نادر

دوره 21، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 43-46

محمد محمودی؛ فرخ قهرمانی نژاد؛ علی اصغر معصومی


3. بازنگری تاکسونومیکی جنس Vicia از تیره بقولات در ایران

دوره 20، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 155-164

نسترن جلیلیان؛ محمد رضا رحیمی نژاد؛ علی اصغر معصومی؛ حسین معروفی


4. مطالعه فیلوژنتیکی گونه‌های ایرانی بخش Onobrychoidei از جنس گون (تیره بقولات) بر اساس داده‌های ریخت شناسی و توالی‌های ITS هسته‌ای

دوره 18، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 239-248

مجید قربانی نهوجی؛ عباس سعیدی؛ علی اصغر معصومی؛ شاهرخ کاظم پور اوصالو


5. مطالعات گرده شناسی در برخی گونه های جنس Salix در ایران

دوره 18، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 118-126

فریبا بابایی؛ منیژه پاکروان؛ علی اصغر معصومی؛ اختر توسلی


6. فیلوژنی بخشه Dissitiflori از جنس گون در ایران براساس داده‌های ریخت شناختی و nrDNA ITS

دوره 18، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 1-9

رضا شیخ اکبری مهر؛ عباس سعیدی؛ شاهرخ کاظم پور اصالو؛ علی اصغر معصومی


7. گونه Astragalus leucargyreus Bornm. چیست و موقعیت سیستماتیکی آن چگونه است

دوره 18، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 67-75

محمد مهدی دهشیری؛ علی اصغر معصومی؛ حسین مصطفوی


8. فیلوژنی ملکولی جنس بید (Salicaceae) با تاکید بر گونه‌های ایران

دوره 17، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 244-253

اعظم عبداله زاده؛ شاهرخ کاظم پور اوصالو؛ علی اصغر معصومی


9. تکوین رویان و کیسه رویانی در پنج گونه از گون‌های ایران

دوره 17، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 167-174

مژگان فرهنگی ثابت؛ احمد مجد؛ طاهر نژاد ستاری؛ علی اصغر معصومی؛ علی مازوجی


10. معرفی گونه جدید Astragalus ghamishluensis از بخشه Ammodendron از ایران

دوره 17، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 175-177

آرزو دست پاک؛ علی اصغر معصومی؛ شاهرخ کاظم پور اوصالو؛ طاهر نژاد ستاری


11. میکرومورفولوژی خامه در قبیله Fabeae (Fabaceae)با تاکید بر جنس Lathyrus

دوره 17، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 81-87

رقیه اسکوئیان؛ شاهرخ کاظم پور اوصالو؛ علی اصغر معصومی؛ طاهر نژاد ستاری؛ ولی الله مظفریان


12. آناتومی برگ برخی از گونه‌های بید (تیره بید) در ایران

دوره 16، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 293-302

زهره خلیلی؛ علی اصغر معصومی؛ فرخ قهرمانی نژاد؛ حسین میرزایی ندوشن


13. مقایسه تشریحی و ویژگیهای دانه گرده جنس های Amblyocarpum و Carpesium از تبار (Inuleae (Asteracerae در ایران

دوره 16، شماره 1، بهار و تابستان 1389، صفحه 49-53

پیمان زرین؛ فرخ قهرمانی نژاد؛ علی اصغر معصومی


14. گونه جدید Linaria boushehrensis از ایران

دوره 14، شماره 1، بهار و تابستان 1387، صفحه 16-22

سید محمد مهدی حمدی؛ علی اصغر معصومی؛ مصطفی اسدی


15. فیلوژنی مولکولی قبیله Hedysareae با تأکید ویژه بر جنس Onobrychis بر اساس توالی‌های nrDNA ITS

دوره 13، شماره 2، پاییز و زمستان 1386، صفحه 64-74

سمیه آهنگریان؛ شاهرخ کاظم پور اوصالو؛ علی اصغر معصومی


16. گزارش دو گونه جدید ازجنس Linaria ازایران

دوره 12، شماره 2، پاییز و زمستان 1385، صفحه 189-192

سید محمد مهدی حمدی؛ مصطفی اسدی؛ علی اصغر معصومی؛ محمد رضا جوهرچی


17. گونه جدیدی از جنس Astragalus در کردستان

دوره 12، شماره 1، بهار و تابستان 1385، صفحه 92-93

علی اصغر معصومی؛ حسین معروفی


18. گونه جدید (Astragalus hotkanensis (Fabaceae, sect. Microphysa از ایران

دوره 12، شماره 1، بهار و تابستان 1385، صفحه 90-92

علی اصغر معصومی؛ سید منصور میرتاج الدینی


19. سه گونه جدید گون (Astragalus sect. Incani) از ایران

دوره 11، شماره 2، پاییز و زمستان 1384، صفحه 137-142

علی اصغر معصومی؛ شاهرخ کاظم پور اوصالو


20. دو گونه جدید از جنس Linaria در ایران

دوره 11، شماره 2، پاییز و زمستان 1384، صفحه 251-258

فتح الله فلاحیان؛ سید محمد مهدی حمدی؛ مصطفی اسدی؛ علی اصغر معصومی


21. گزارشهای جدید از جنس گون در ایران

دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1384، صفحه 111-113

علی اصغر معصومی؛ سید رضا صفوی؛ بهمن علیزاده؛ محمد رضا جوهرچی؛ حسن امیرآبادی زاده


22. یک گونه جدید از جنس Linaria در ایران

دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1384، صفحه 79-83

سید محمد مهدی حمدی؛ مصطفی اسدی؛ فتح الله فلاحیان؛ علی اصغر معصومی


23. تعدادی گونه‌های جدید و جالب توجه جدید گون از ایران

دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1384، صفحه 101-109

علی اصغر معصومی