سه گونه جدید گون (Astragalus sect. Incani) از ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع

2 دانشگاه تربیت مدرس، بخش زیست شناسی.

چکیده

نمونه‌های جمع‌آوری شده هرباریوم مرکزی ایران و پژوهشکده علوم گیاهی مشهد و مرکز تحقیقات منابع طبیعی مشهد نامگذاری شدند. از میان گونه‌ها سه گونه:
 A. culminatus, A. elezgensis , A. kalatehensis  بعنوان گونه های جدید برای اولین بار شرح داده شده‌اند. گونه‌های جدید به همراه دیاگنور، شرح و تصاویر کامل گیاه ارائه می‌شوند. گونه‌های جدید با نزدیک‌ترین خویشاوندان خود مقایسه گردیده‌اند. همه نمونه‌های تیپ در هرباریوم مرکزی ایران نگهداری می شوند.

کلیدواژه‌ها


Kazempour Osaloo, S., Maassoumi, A. A. & Murakami, N. 2003: Molecular systematics of the genus Astragalus L. (Fabaceae):. Phylogenetic analyses of nuclear ribosomal DNA internal transcribed spacers and chloroplast gene ndhF sequences. -Plant Syst. Evol. 242: 1-32.

Kazempour Osaloo, S., Maassoumi A. A. & Murakami, N.2005: Molecular Systematics of the Old World Astragalus L. (Fabaceae) as Inferred from nrDNA ITS Sequence Data. -Brittonia (in press).

Maassoumi, A. A. 1998: Astragalus in the Old World, Check-List. -Research Institute of Forests and Rangeland, Tehran.

Podlech, D. & Maassoumi, A. A. 2003: New species of Astragalus L. (Fabaceae) from Iran, mainly of sects. Incani and Malacothrix. -Fedd. Repert. 114 (5-6):320-349.

Podlech, D. 2004. New species of Astragalus L. (Leguminosae) mainly from Iran. -Ann. Naturhist. Mus. Wien. 105B:565-596.

Zarre, Sh., Podlech D. & Taeb, F. 2005: Some new species of Astragalus L. (Fabaceae), mainly “Flora Iranica“ area, -Feddes Repert. 116(1-2): 54-79.

Ranjbar, M. & Karamian, R. 2003. Some remarks on the genus Astragalus sect. Incani in Iran. -Bot. J. Linn. Soc. 143: 443-447.