گزارش دو گونه جدید ازجنس Linaria ازایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد، گرمسار، ایران.

2 موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع، تهران، ایران.

3 موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، تنهران، ایران.

4 پژوهشکده علوم گیاهی، هرباریوم دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران.

چکیده

گونه‌های Linaria leptoceras و  Linaria bamianica برای اولین بار از ایران گزارش می‌گردند. این گونه‌ها از خراسان جمع‌آوری شده‌اند. ویژگیها، محل دقیق جمع‌آوری، رویشگاه، پراکنش جغرافیایی و آخرین وضعیت نامگذاری گونه‌ها توضیح داده می‌شود.

کلیدواژه‌ها


Hamdi S. M. M. 2005: Biosystematic studies of the genus Linaria (Scrophulariaceae) in Iran. Ph. D. thesis submitted to Faculty of Science, Islamic Azad University, Research & Science branch - Tehran.

Kuperianov, 1950: Scrophulariaceae in Flora of the U. R. S. S. vol. 22: 202 – 258 Moskva & Leningerad.

Sutton D. A. 1988: A Revision of the Tribe Anterrhineae. -British Museum (Natural History) Oxford University press London & Oxford.