میکرومورفولوژی خامه در قبیله Fabeae (Fabaceae)با تاکید بر جنس Lathyrus

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 فارغ التحصیل / دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم وتحقیقات

2 دانشیار / گروه علوم گیاهی، دانشگاه تربیت مدرس

3 استاد پژوهش / موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع

4 دانشیار / گروه زیست شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم وتحقیقات

5 دانشیار پژوهش / موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

چکیده

خصوصیات خامه 35 گونه شامل 26 گونه از Lathyrus ، 3 گونه از Pisum، 4 گونه از Vicia و 2 گونه از Lens با استفاده از میکروسکوپ الکترونی (SEM) بررسی شدند. نتیجه بررسی میکرومورفولوژی نشان داد که چهار جنس Lathyrus, Lens, Vicia و Pisum در ویژگی‌های خامه‌ای، متفاوت هستند. حداقل هشت نوع خامه در قبیله Fabeae حضور دارد. چهار نوع از این خامه‌ها (1) خامه صاف، خطی و کرکها یکنواخت (Sle-type) (2) خامه صاف، قاشقی و کرکها یکنواخت (Sse-type) (3) خامه پیچ خورده، خطی و کرکها یکنواخت (Cle-type) (4) خامه پیچ خورده، قاشقی و کرکها یکنواخت (Cse-type) همگی با فشردگی پشتی-شکمی و کرکها در سطح رو به محور در Lathyrus تشخیص داده شدند. دو نوع (5) خامه با فشردگی پشتی-شکمی و کرکهای یکنواخت در هر دو سطح (De-type) و (6) خامه با فشردگی پشتی-شکمی و کرکهای کاکل مانند در سطح دور از محور (Dabt-type) در Vicia ، (7) خامه استوانه ای، بدون فشردگی و کرکهای یکنواخت در سطح رو به محور ( Cne-type) در Lens ، (8) خامه در طول تاخورده، ناودانی با فشردگی جانبی و کرکهای یکنواخت در سطح رو به محور ( Fce-type) در Pisum یافت شدند. یافته های میکرومورفولوژی در مطالعه اخیر نشان می‌دهد که خصوصیات خامه‌ای با طبقه بندی بخشه‌ای Lathyrus هماهنگی ندارد. هیچ کدام از انواع مختلف خامه‌ها، منحصر به بخشه‌های مشخص شده در Lathyrus نیستند.

کلیدواژه‌ها


Asmussen C. B. & Liston A. 1998: Chloroplast DNA characters, phylogeny, and classification of Lathyrus (Fabaceae). -American Jornal of Botany 85 (3): 387-401

Choi B. H., Seok D. I., Endo Y. & Ohashi H. 2006: Phylogenetic significance of stylar features in genus Vicia (Leguminosae): an analysis with molecular phylogeny. -J. Plant Res. 119: 513-523

Davis P. H. 1970: Lathyrus L. in P. H. Davis [ed.], Flora of Turkey, vol. 3, 328-369. -Edinburgh University Press, Edinburgh.

Dogan M., Kence A. & Tigin C. 1992: Numerical taxonomic study on Turkish Lathyrus (Leguminosae). -Edinburgh Journal of Boutany 49: 333-341.

Endo Y., Choi B., Ohashi H. & Delgado-Salinas A. 2008: Phylogenetic relationships of New World Vicia (Leguminosae) inferred from nrDNA internal transcribed spacer sequences and floral characters. -Systematic Botany 33 (2): 356-363

Kazempour Osaloo, S. 2007: Phylogenetic relationships in the inverted repeat lacking clade (IRLC) of papilionoid legumes based on nrDNA ITS sequences. -1st Natl. Plant Taxonomy Conference of Iran, Tehran, pp. 106-107.

Kenicer G. J., Kajita T., Pennington R. T. & Murata J. 2005: Systematics and biogeography of Lathyrus (Leguminosae) based on internal transcribed spacer and cpDNA sequence data. -American Jornal of Botany. 92 (7): 1199-1209.   

Kupicha F. K. 1981: Tribe Viciae in Advances In Legume Systematics (Polhill, R. M.  and Raven, P. H., eds.) Part 1. -Royal Botanic Gardens, Kew, pp. 377-381

Kupicha, F. K.1983: The infrageneric structure of Lathyrus. -Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh 41: 209-244.

Lock J. M. & Maxted N. 2005: Fabeae in Lewis G., Schrire B., Mackinder B., Lock M (eds.) Legumes of the world. -Royal Botanic Gardens, Kew, 504-509.

Mozaffarian V., Ahavazi M., Charkhchian M. M. 2008: A new species of the genus Lathyrus (Papilionaceae) from Iran. -Iranian Journal of  Botany 14 (1): 7-9.

Neamati M. 2000: Lathyrus in M. Assadi et al. Flora of Iran no. 33: 110-148. -Tehran.

Oskoueiyan R., Kazempour Osaloo S., Maassoumi A. A., Nejadsattari T. & Mozaffarian V. 2010: Phylogenetic status of Vavilovia formosa (Fabaceae-Fabeae) based on nrDNA ITS and cpDNA sequences. -Biochemical Systematics and Ecology 38: 313-319.

Pakravan M. 2000: Pisum in M. Assadi et al. Flora of Iran 33: 148-152. –Tehran.

Pakravan M. 2000 : Vicia and Lens in Assadi M. et al. Flora of Iran 33: 24-110. –Tehran.

Rechinger K. H. 1979: Lathyrus (Papilionaceae I – Vicieae). In Rechinger K. H (ed.) Flora Iranica 140: 61-82. –Graz.

Steele K. P. & Wojciechowski M. F. 2003: Phylogenetic analyses of tribs Trifolieae and Vicieae, based on sequences of the Plastid Gene matK( Papilionoideae: Leguminosae). -Advances in Legume Systematics 10: 355-370.

Wojciechowski M. F., Lavin M. & Sanderson M. J. 2004: A phylogeny of Legumes (Leguminosae) based on analysis of the plastid matK gene resolves many well-supported subclades within the family. -American Journal of Botany 9 (11): 1846-1862.

Wojciechowski M. F., Sanderson M. J., Steele K. P. & Liston A. 2000: Molecular phylogeny of the "temperate herbaceous tribes" of papilionoid Legume: a supertree approach in P. S. Herendeen and A. Bruneau [edu.], Advances in Legume systemmatics, part 9, 277-298. -Royal Botanic Gardens, Kew, UK.