گونه‌ای جدید از جنس (Oxytropis DC. (Fabaceae و یک گزارش جدید از جنس (Androsace L. (Primulaceae از شمال ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری سیستماتیک گیاهی گروه زیست شناسی دانشگاه اصفهان

2 استاد پژوهش موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

3 دانشیار گروه زیست شناسی دانشگاه اصفهان

4 استادیارپژوهش موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

5 دانشیار پژوهش موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

چکیده

Oxytropis guilanica Maassoumi & Moradi به­ عنوان گونه ­ای جدید از کوه­ های تالش (شمال ایران) معرفی می­ شود که خویشاوندی نزدیک با O. pilosa (L.) DC. دارد. گونه دیگری با نام Androsaceelongata L. که در محدوده رویشی نامبرده برای گونه جدید جمع ­آوری گردید، برای اولین بار از ایران گزارش می­ شود. این گونه­ ها با نزدیک­ترین خویشاوندان خود مقایسه شده، تصاویر و نقشه پراکنش جغرافیایی آن­ ها ارایه می­ شود.

کلیدواژه‌ها


Candolle, A.P.de 1802: Astragalogia: nempe astragali, biserrulae et oxytropidis, nec non phacae, colutae et lessertiae, historia iconibus illustrate. –Sumptibus Joann. Bapt. Garnery, Parisiis. 269 pp.

Fedchenko, B. A. & Vasilchenko, I. T. 1948: OxytropisDC. In Komarov, V. L. (ed.) Flora of the USSR vol.13: 30-40. –Moskva & Leningrad.

Hedge, I.C. & Lamond, J.M. 1973. Oxytropis DC. In P. H. Davis (ed.) Flora of Turkey and the Aegean Island, vol. 3: 245-260. -Edinburg.

Jamzad, Z. 1999: Primulaceae. In M. Assadi &al. (eds.) Flora of Iran, no. 25.- Research Institute of Forests and Rangelands.

Mabberley, D.J. 2008: Mabberley's Plant-Book: A Portable Dictionary of Plants, their Classifications, and Uses.- Cambridge University Press, Cambridge, U.K.

Maassoumi, A. A., 2013: A contribution to the taxonomy of the genus Oxytropis (Fabaceae) in Iran.- Iran. J. Bot. 19 (1): 1-28.

Vassilczenko, I. T. 1984: Oxytropis DC. In Rechinger, K. H. (ed.) Flora Iranica 157: 101-162. – Graz.

Wendelbo, P. 1965: Androsace L. In Rechinger, K. H. (ed.) Flora Iranica 9:27-30. – Graz.

Zhu, X.-Y. &al. 2010: Oxytropis DC. In Wu, Z.-Y. &al.(eds.), Flora of China. Vol. 10: 453 – 500.- Science Press, Miss. Bot. Gard.Press.