گزارش گونه جدیدی از جنس Myosotis از تیره Boraginaceae برای فلور ایران: کشف مجدد یک گونه نادر

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری دانشگاه خوارزمی و کارشناس ارشد موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، تهران، ایران

2 دانشیار دانشکده علوم زیستی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

3 استاد پژوهش، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، تهران، ایران

چکیده

گونه Myosotis diminuta برای اولین بار برای ایران گزارش می‌شود. این گونه در سال 1392 بعد از گذشت بیش از صد سال از آخرین مشاهده مستند آن در جهان، درتالابی کوهستانی در منطقه دمیرلی زنجان واقع در شمال غرب ایران مشاهده شد. جزئیات آرایه‌شناختی و تصاویر گیاه به منظور تسهیل شناسایی صحرایی آن و همچنین ویژگی‌های خاص برای تشخیص از گونه‌های خویشاوند ارائه گردیده است.

کلیدواژه‌ها


Grau, J. 1978: Myosotis. In Flora of Turkey and the East Aegean Islands (ed. P. H. Davis). vol. 6: 264-280. – Edinburgh.

Khatamsaz, M. 2002: Boraginaceae. In: Flora of Iran (dds. Assadi, M., Khatamsaz, M. and Maassoumi, A. A.) No. 39. – Tehran (in Persian).

Riedl, H. 1963: Bemerkungen über neue oder kritische Borraginaceen der asiatischen Flora. – Österr. Bot. Z. 110(5):  511-542.

Riedl, H. 1967: Boraginaceae. In: Flora Iranica (ed. Rechinger, K. H.) 48: 97-146. – Graz.

Stadlmann, J. 1906: XLVII. Nonnullae plantae novae, quas collegit Dr. E. Zederbauer in itinere suo ad Argaeum (Erdschiasdagh) anno 1902 suscepto. Repert. Spec. Nov.- Regni Veg. 2(24): 164-165.

Winkworth, RC. Grau, J. Robertson, AW. Lockhart, PJ. 2002: The origins and evolution of the genus Myosotis L. (Boraginaceae). Molecular Phylogenetics and Evolution 24: 180-193. doi: 10.1016/S1055-7903(02)00210-5.

Zohary, M. 1973: Geobotanical foundations of the Middle East. – Amsterdam.