بازنگری تاکسونومیکی جنس Vicia از تیره بقولات در ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد یار مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کرمانشاه

2 استاد گروه زیست شناسی دانشگاه اصفهان

3 استاد پژوهش مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

4 عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کردستان

چکیده

در این پژوهش، جنس .Vicia L  در ایران مورد بازنگری تاکسونومیکی قرار گرفت. مطالعه 500 نمونه جمع‌آوری شده و نمونه های هرباریومی دیگر منجر به شناسایی یک زیر گونه جدید برای فلور ایران، .V. villosa Roth. subsp. dasycarpa (Ten.) Cav، جمع‌آوری و شناسایی دو گونه
   V. lathyroides و V. mollis که تا کنون در هرباریوم‌های کشور موجود نبود، احیای بخش‌های Crocea & Lenticula ، انتقال گونه‌های بخش  Cassubicae به بخش Vicilla ، انتقال گونه V. koeieana از بخش Anastropostylia به بخش Ervilia ، انتقال گونه­ V. hirsuta از بخشErvum به بخش Lenticula، انتقال گونه  V. crocea از بخش Vicilla به بخش Crocea، به رسمیت شناختن زیر جنس Cracca  و همچنین چهار مترادف به این شرح ایجاد شد: زیر جنس Vicilla مترادف باCracca ، بخش Cassubicae مترادف با بخش Vicilla ،V. sojakii  مترادف با
V. ciceroideae ،V. michauxii var. stenophylla  مترادف با V. michauxii قرار گرفت. V. canescens به صورت یک گروه گونه‌ای بدون ذکر واحدهای زیر گونه­ های در نظر گرفته شد. حذف V. lutea var. lutea از فلور ایران و شناسایی نمونه‌ها تحت عنوان V. lutea var. hirta. در نهایت کلید شناسایی برای همه تاکسون‌های متعلق به این جنس در ایران ارائه می­ گردد.

کلیدواژه‌ها


Ascherson, P. & Graebbner, P. 1909: Synopsis der Mittel-Europäischen Flora no. 6, part 2.- Wilhelm Engelmann, Leipzig.

Boissier, E. 1872: Vicia. In Fl. Orientalis no. 2: 565-597.- Genevae & Basileae.

Choi, B. H., Seok, D. I., Endo, Y. & Ohashi, H. 2006: Phylogenetic significance of stylar features in genus Vicia (Leguminosae), an analysis with molecular phylogeny. – Journal of Plant Research119: 513–523.

Chrtkova – Zertova, A. 1979: Papilionaceae 1- Vicia. In. Rechinger, K. H. (ed.), Flora Iranica 140: 16- 57.- Akademische Druck-u., Verlagsanstalt, Graz.

Davis, P.H. & Plitmann, U. 1970: Vicia In: Davis, P.H. (ed.), Flora of Turkey 3: 274-325.-Edinburgh university press Edinburgh.

Dehshiri, M.M., Zarini, M. & Jalilian, N. 2011: Vicia garinensis (Fabaceae, Vicieae), a new species from Hamadan province, west of Iran.-Annales Botanici Fennici 48 (3): 280-283.

Endo, Y., Ohashi, H. 1997: The morphology and anatomy of styles in Vicieae (Leguminosae).- The Journal of Japanese Botany 72: 9-18.

Fedchenko, B.A. 1948: Vicia L. In: Schischkin, B. & Bobrov, E. (eds.). Flora of the U.S.S.R. (Flora S.S.S.R.).-Academiae scientiarum U.R.S.S., Moscow 13: 406- 475. (Russian page)

Fedoronchuk, M.M. 1996: A revision of species of the genus Vicia Fabaceae) in the florae of Ukraine.- Ukrainian Botanical Journal 53: 587-597.

Hanelt, P. & Mettin, D. 1989: Biosystematics of the genus Vicia L. (Leguminosae).- Annual Review of Ecology, Evolution and Systematics 20: 199-223.

Hosseinzadeh, Z. & Pakravan, M., 2008: Anatomical study of petiole and systematic approach in the genus Vicia L. (subgen. Vicilla) in Iran- .Iranian Journal of science 22(2) :55-65. (in persian)

Hosseinzadeh, Z., Pakravan, M., Tavassoli, A. 2008: Micromorphology of seed in some Vicia species from Iran.- Rostaniha 9: 96-107.

Jaaska, V. & Leht, M. 2007: Phylogenetic relationships between and within sections Hypechusa, Narbonensis and Peregrinae of genus Vicia (Fabaceae) based on evidence from isozyme and morphology.-Versita 2(1): 137-155.

Jalilian, N. 2011: Taxonomic revision and interspecific relationships of the genus Vicia L. in Iran. Ph.D. Thesis, University of Isfahan, Isfahan.

Jalilian, N., Rahiminejad, M.R., Saeidi, H., Maassomi, A.A. & Maroofi, H. 2010: Vicia kurdica (papilionaceae), a new species from Iran. Feddes Repertorium.- 121 (1-2): 81-84.

Jalilian, N., Rahiminejad, M.R. 2012a: Determination of Vicia species based on seed shape in Iran. Journal of Seed Science and Technology.- 1: 71-76. (in persian)

Jalilian, N., & Rahiminejad, M.R. 2012b: Karyotype analysis and new chromosome number reports for nine species in Iran.- Rostaniha 13(2): 215-220.

Kupicha , F.K. 1976: The infrageneric structure of Vicia.- Notes R. B. G. Edinburgh 34: 287-326.

Leht, M. 2005: Cladistic and phenetic analysis of relationships in Vicia subgenus Cracca (Fabaceae) based on morphological data.-Taxon- 54(4): 1023- 1032.

Leht, M. 2009: Phylogenetics of Vicia (Fabaceae) based on morphological data Feddes Repertorium -120: 379–393.

Maxted, N. 1993a: A phenetic investigation of Vicia L.. subgenus Vicia (Leguminosae, Vicieae ).- Botanical Journal of the Linnean Society- 111, 155-182.

Jalilian & al. 2014 IRAN. J. BOT. 20 (2),  164

Maxted, N. 1993b: A phenetic investigation of Vicia L. section Peregrinae Kupicha (Leguminosae- Vicieae).-Botanical Journal of the Linnean Society. -51 (1): 1-23.

Maxted, N. 1995: An ecogeographical study of Vicia subgenus Vicia.. Systematic and ecogeographic studies on crop genepools. International Plant Genetic Resources Institute, Rome.

Mettin, D. & Hanelt, P. 1964: Cytosystematische Untersuchungen in der Artengruppe um Vicia sativa
L.- Kulturpflanze- 12: 163-225.

Nikiforova, O.D. 1988: Wild Vetches of Siberia.- Nauka, Novosibirsk. (in Russian)

Pakravan, M. 2000: Vicia. In: Fl. of Iran no. 33: 24-104. - Tehran.

Parsa, A. 1948: Flora de l’Iran no. 2: 439-455.-Tehran.

Plitmann, U. 1967: Biosystematical study in the annual species of Vicia of the Middle East. The Hebrew University of Jerusalem.

Potokina, E. K. 1997: Vicia sativa L. aggregate (Fabaceae) in the flora of former USSR. Genetic Resources and Crop Evolution 44:199-209.

Potokina, E.; Tomooka, N.; Vaughan, D. A.; Alexandrova, T & .Xu ,R.-Q. 1999: Phylogeny of Vicia subgenus Vicia (Fabaceae) based on analysis of RAPDs and RELP of PCR-amplified chloroplast genes. – Genetic Resources and Crop Evolution 46: 149 – 161.

Radzhi, A. D. 1970: Conspectus systematis specierum Caucasicarum Generis Vicia L.- Novitates Systematicae Plantarum Vascularium 7: 228-240. (in Russion)

Stankevich, A.K. 1982: On taxonomic position of some sections in the genus Vicia L.- Bulletin of Applied
Botany, Genetics and Plant Breeding-43: 110-125. (in Russian)

Stankevich, A.K. 1983a: Remarks on Vicia subvillosa (Ledeb.) Boiss. and its relation to genus Orobus L. - Bulletin of Applied Botany, Genetics and Plant Breeding- 72: 21-27. (in Russian)

Stankevich, A.K. 1983b: The genus Vicia L. and its position in the tribe Fabeae (Fabaceae).- Bulletin of Applied Botany, Genetics and Plant Breeding- 79: 3-10. (in Russian)

Townsend, C.C. 1974: Vicia. In. Fl. of Iraq no. 3: 512-544.- Baghdad.

Tzvelev, N.N. 1980: Systema specierum generis Vicia L. in parte Europaea URSS.- Novitates Systematicae Plantarum Vascularium 17: 200-208. (in Russian)

Willis, J.C. 1973: A dictionary of the flowering plants and ferns. 8nd ed. (Revised by Airy Shaw. H. K.). Cambridge. Cambridge university press.

Zohary, D. & Plitmann, U. 1979: Chromosome polymorphism, hybridization and colonization in the Vicia sativa group (Fabaceae).- Pl. Syst. and Evol.-131: 143-156.

.