دوره و شماره: دوره 18، شماره 2، دی 1391، صفحه 159-337 
بازنگری تاکسونومی جنس Vulpia (Poaceae, Poeae) در ایران

صفحه 199-206

آمنه فرامرزی؛ حجت‌الله سعیدی؛ محمد رضا رحیمی‌نژاد


Cerasus paradoxa از تیره Rosaceae، گونه جدید از ایران

صفحه 220-223

محمد مهدی دهشیری؛ ولی ا... مظفریان؛ مسعود احمدی


گونهHierochloe odorata ،‌ گزارش جنس جدید از تیره Poaceae برای ایران

صفحه 224-225

محمد امینی راد؛ علی سنبلی؛ عظیم قاسم نژاد؛ جواد هادیان


کاربرد مورفولوژی فندقه در رده بندی چند گونه از قاصدک (Asteraceae tribe Cichorieae) در ایران

صفحه 249-161

فائزه سوادکوهی؛ طاهر نژاد ستاری؛ مصطفی اسدی؛ عفت جعفری؛ ایرج مهرگان


مطالعه دانه گرده جنس Rosa L. (Rosaceae) در ایران

صفحه 284-293

نرگس فاطمی؛ فریده عطار؛ محمد حسن عصاره؛ بهنام حمزه


مطالعه بیوسیستماتیک گونه‌های جنسFumaria L. (Fumariaceae) در ایران

صفحه 294-301

مریم کشاورزی؛ فاطمه ابراهیم‌زاده آرایی؛ پریناز قادم؛ فرزانه حبیبی تیرتاش؛ مسعود شیدائی


تعیین تنوع ژنتیکی سه گونه از جنس کارا در ایران با استفاده از تکنیک رپید

صفحه 318-326

سید صدرالدین قائم‌مقامی؛ سعید افشارزاده؛ غلامرضا بلالی