مروری تاکسونومیک بر جنس پشه گیر (تیره لنتی‌بولاریاسه) از گیاهان آبزی ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

مربی پژوهش/مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان و دانشجوی دکتری دانشگاه فردوسی مشهد.

چکیده

ی نگارش فلور تیره‌های آبزی ایران و جمع‌آوری و شناسایی نمونه‌های گیاهی تالابها گونه Utricularia ochroleuca از ماندابی در استان مازندران برای ایران معرفی می‌شود. سه گونه دیگر از این جنس در ایران وجود دارد که طی بررسی‌های اخیر  گونه‌U. minor از دریاچه گهر در استان لرستان، U. vulgaris از دریاچه زریوار استان کردستان و گونه U. australis  که البته در فلور ایرانیکا U. neglecta معرفی شده بود از استان گیلان جمع آوری شد. در این گزارش کلید شناسایی گونه‌های ایران و شرح گونه‌ها ارائه می‌شود.

کلیدواژه‌ها


Ali, T. 1993: Lentibulariaceae in Nasir and Ali,  Flora of Pakistan, no. 196.- Karachi.  

Casper, S. J.1969: Lentibulariaceae in K. H. Rechinger, Flora Iranica, no. 58.- Graz.

Davis, P. H. 1978: Lentibulariaceae in Flora of Turkey and the East Aegean Islands vol. 6: 109-111 Edinburgh.

Judd, W. S., Campbell, C. S., Kellogg, E. A. & Stevens, P. F. 2007: Plant Systematics, a phylogentic approach, 3rd. edition. –Houghton Miffilm C., Buston.

Komarov, V. L. 1958: Urticualariaceae in Schischkin, B. K. Flora of the U. S. S. R. vol. 23:152-159. –Moskva & Leningrad

Naqinezhad, A., Rice, B. A., Attar, F. & Jalili, A. 2008:

Utricularia (Lentibulariaceae) of Iran. Carnivorous Plant Newsletter, Journal of International Carnivorous Plant Society. vol. 37, no. 1

Parsa, A. 1950:  Lentibulariaceae in Flore de l’Iran vol. 4. 3-5. -Ministre de l’Education, Tehran.

Taylor, P. 1972: Urticularia in Tuitin, T. G., Hywood, V. H., Burges, N. A., Moore, D. M., Valentine, D. H., Walters, S. M. & Webb, D. A., Flora Europaea 3: 296-297. Cambridge University Press.

Taylor, P. 1989: The Genus Utricularia. -Kew Bulletin Additional Series XIV. London: HMSO.