مطالعه میکرومورفولوژیکی و تاکسونومیکی جنس Papaver از سکسیون Meconidium در ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

مربی پژوهش / گروه زیست‌شناسی دانشگاه خوارزمی

چکیده

در این مطالعه 9 تاکسون از جنس Papaver (sect. Meconidium)  مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت. تاکسونP. persicum subsp. persicum var. glabrum  به عنوان یک واریته جدید معرفی می‌گردد. تاکسونهایP. armeniacum subsp. armeniacum × subsp. pilgerianum   و P. persicum × P. armeniacumبه عنوان دو رگه دو والدی معرفی می‌گردند. زیرگونهP. persicum subsp. microcarpum  برای اولین بار از غرب ایران گزارش می‌شود. مورفولوژی دانه گرده و بذر گونه‌های مورد مطالعه با استفاده از میکروسکپ نوری و الکترونی شرح داده شده و با یکدیگر مقایسه شدند. همچنین ویژگیهای تاکسونومیکی، رویشگاه، کلید شناسایی و پراکنش جغرافیایی گونه‌ها ارائه گردیده است.

کلیدواژه‌ها


Boissier, E., 1867: Papaver.  In: Boissier, E. (ed.), Flora orientalis, vol. 1: 105-119. -Geneva & Basileae.

Bonjanansky, V.& Fargasova, A., 2007: Atlas of seeds and fruits of Central and East European Flora. -Springer.

Cullen, J., 1965: Papaver. In: Davis, P.H. (ed.), Flora of Turkey and the East Aegean Islands, vol.  1: 219 -236. -Edinburgh University Press.

Cullen, J., 1966: Papaver.  In: Rechinger  K. H. (ed.),  Flora Iranica, no. 34: 10 - 22 -Akademische Druck - und Verlagsanstalt, Graz.

Erdtman, G., 1989: Pollen morphology and Plant taxonomy – Angiosperms. E. J. Brill,     Leiden, The Netherlands.

Fedde, F., 1909: Papaveraceae – Hypecoideae et Papaveraceae – Papaveroideae. In  Engler, A., (ed.), Das  Pflanazenreich, vol. 4 (104): 1 - 430 -Wilhelm Engelman, Leipzig.

Kadereit, J. W., 1986: A revision of Papaver section Argemonidium. -Notes from the  Royal Botanic Garden Edinburgh 44 (1): 25 - 43.

Kadereit, J. W., 1988: Sectional affinities and geographical distributio in the genus Papaver L. (Papaveraceae). -Beitr. Biol. Pflanzen 63: 139 – 156.

Kadereit, J. W., 1993: A revision of Papaver sect. Meconidium. -Edinburgh Journal of Botany 50 (2): 125 - 148.

Kiger, R. W., 1985: Revised sectional nomenclature in Papaver L. -Taxon 34: 150 – 152.

Maberlley, D. J., 2008: Mabberlley,s  plant  book: a Portable Dictionary of the Vascular Plants, third edition. -Cambridge University Press, Cambridge, UK.

Moore, P. D., Webb, J. A. & Couirson, M. E., 1991: Pollen analysis. -Black well scientific publications, Oxford.

Popov, M. G., 1937:  Papaver. In: Komarov, V. L. (ed.), Flora of the U. S. S. R., vol. 7.: 456 – 494. -Moskva & Leningrad.

Simpson, M. G., 2006: Plant Systematics. -Elsevier Academic Press, Canada.