توضیحاتی بر گونه‌های ( Bromus sect. Bromus (Poaceae در ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری / گروه زیست شناسی دانشگاه اصفهان، ایران

2 استاد / گروه زیست شناسی دانشگاه اصفهان، ایران

چکیده

این مقاله به بازبینی تاکسونومیکی برخی از گونه‌های Bromus sect. Bromus بعد از انتشار فلورا ایرانیکا می‌پردازد. نمونه‌های هولوتیپ، ایزوتیپ و پاراتیپ گونه‌ی B. pseudobrachystachys با لکتوتیپB. brachystachys مقایسه شد. گونه‌ی اول با سه ورقه هرباریومی دیگر از ایـران و عــراق معرفی شد کــه در گــذشته تحت نام گونه‌ی دوم قلمداد می‌شد. وجود گونه‌هایB. racemosus ، B. arvensis و B. secalinus در ایران تایید شدند. نمونه‌ هرباریومی گزارش شده از B. tigridis در ایران B. racemosus  نام‌گذاری شد و با صفات ارائه شده (شامل بافت کاغذی و رگه‌های برجسته و موازی در پوشه‌ها و پوشینه‌های بالغ) برای این گونه تحت ورقه هرباریومیSorger & Buchner 82-62-54 از ترکیه همخوانی ندارد لذا حضور این گونه در ایران تایید نمی‌گردد. علاوه بر این گونه‌ی B. macrocladus از این بخش برای اولین بار از کوه‌های روستای رازی (غرب خوی، شمال غربی ایران) گزارش می‌شود.

کلیدواژه‌ها


Bor, N. L. 1970: Bromeae. In:Rechinger, K.H. (ed.), Flora Iranica 70: 105–141. –Akademische Druck- u. Verlagsanstalt, Graz-Austria.

Clayton, W. D., Harman, K. T. & Williamson, H. 2002 onwards: World grass species: descriptions, identification, and information retrieval. –http://www.kew.org/data/grasses-db.html (June 2012).

Liang, L., Guanghua, Z. & Ammann, K. H. 2006:  Bromus L. In: Zhengyi, W. & Raven, P. H. (eds.), Flora of China, 22: 371–386. -Science Press, Beijing & Missouri Botanical Garden Press, St. Louis.

Noori, A., Nourozi, M., Azizian, D., Sheidai, M. & Termeh, F. 2004: Bromus arvensis(Poaceae), a new record for the flora of Iran. –Iran. J. Bot. 10(2): 173–175.

Nourouzi, M. Sheidaei, M., Nouri, A. & Assadi, M. 2005: Bromus secalinus L. (Poaceae), a new record for flora of Iran. –Iran. J. Bot. 11(1): 71–73.

Saarela, J. M., Peterson, P. M., Keane, R. M., Cayouette, J. & Graham, S. W. 2007: Molecular phylogenetics of Bromus(Poaceae: Pooideae) based on chloroplast and nuclear DNA sequence data. –Aliso23: 450–467.

Scholz, H. 1972: Bromus brachystachysHornung und Br. pseudobrachystachysH. Scholz spec. nov. –Bot. Jahrb. Syst. 91(4): 462–469.

Smith, P. M. & Sales F. 1993: BromusL. sect. Bromus: Taxonomy and relationship of some species with small spikelets. –Edinb. J. Bot. 50(2): 149–171.

Smith, P. M. 1985: Bromus L. In: Davis P. H. (ed.), Flora of Turkey and the East Aegean Islands 9: 272–301. –University Press, Edinburgh.

Stebbins, G. L. 1981: Chromosome and evolution in the genus Bromus (Gramineae). –Bot. Jahrb. Syst. 102: 359–379.

Termeh, F. 1987: Contribution à l’etude de quelques Graminées nouvelles pour la Flore de l’Iran. Fasc. 2. –Ministry of Agriculture, Plant Pests & Diseases Research Institute, Tehran (in Persian).