بازنگری جنس علف هفت‌بند Polygonum L. sensu lato در ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار پژوهش/مؤسسه تحقیقات جنگلها و مرتع کشور.

چکیده

طی بازنگری جنس علف هفت بند در ایران براساس اطلاعات موجود در منابع گیاهشناسی و نمونه‌های موجود در هرباریوم مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور (TARI) و جمع‌آوری نمونه‌های تازه، گونه‌های این جنس در سه جنس Polygonum ، Bistorta، Persicaria جای داده شده و 45 گونه پذیرفته شده از این جنس‌ها همراه با کلید شناسایی آنها و شرح کوتاهی از ویژگیهای گیاهشناختی و با اشاره به تعدادی از نمونه‌های مطالعه شده مربوط به هر یک از این گونه‌ها در این مقاله ارائه شده است. در ضمن یک گونه جدید از جنس علف هفت بند بنام Polygonum iranicum  و یک گزارش تازه برای ایران بنام Persicaria salicifolia  که از استان خوزستان جمع‌آوری گردیده نیز معرفی می‌شود.

کلیدواژه‌ها


ـ         Aghabeigi, F. 2001: Polygonum glabrum (Polygonaceae) A new record for the Flora or Iran. Iranian Journal of Botany 9 (1): 85-87.- Tehran.

ـ         Assadi, M. 1988: Plants of Arasbaran Protected area, NW. Iran (Part II). Iranian Journal of Botany 4 (1): 15-16. -Tehran.

ـ         Coode, M. J. G. and Cullen, J. 1967: Polygonum in P.H. Davis Flora of Turkey vol. 2: 269-281. -Edinburgh of the university Press.

ـ         Khosravi, A and Poormahdi, S. (2008): Polygonum khajeh–Jamali (Polygonaceae), a new species from Iran. Ann. Bot. Fennici 45: 477-480.

ـ         Komarov, V. L. 1970: Polygonum in Flora of USSR vol 5: 457-536. -Israel program for scientific translations Jerusalem.

ـ         Mosaferi S., Keshavarzi M., Amini T. 2010: Persicaria lapathifolia subsp. nodosa (Polygonaceae) is recorded for Flora of Iran. Iranian Journal of Botany 16 (2): 254-257. -Tehran.

ـ         Mozafarian, V. 1988: New species and New plant Records from Iran. Iranian Journal of Botany 4 (1): 61-70. -Tehran.

ـ         Qaiser, M. 2001: Polygonaceae in Flora of Pakistan. no. 205.- Krachi

ـ         Rechinger, K. H. & Schiman–Czeika, H. 1968: Polygonum in K. H. Rechinger Flora Iranica. no. 56: 46-83.- Akad. Druck–U. Verlagsantalt. Graz.

ـ         Webb, Q. A. & Chater, A. O. 1964: Polygonum in T. G. Tutin & al. Flora Europaea vol. 1, 76-80. -Cambridge university press.

ـ         Zohary, M. 1966: Polygonum in Flora Palaestina no. 1: 52-58.- Jerusalem.