مطالعه بیوسیستماتیک گونه‌های جنسFumaria L. (Fumariaceae) در ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار / گروه زیست‌شناسی دانشگاه الزهراء.

2 کارشناس ارشد / گروه زیست‌شناسی دانشگاه الزهراء.

3 استادیار / گروه زیست‌شناسی دانشگاه الزهراء.

4 استاد / دانشکده علوم زیستی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

Fumariaاز تیره شقایق مشتمل بر 8 گونه یکساله با کاربردهای دارویی واهمیت علف هرز در ایران است. تاکسونومی عددی 40 جمعیت از 6 گونه از این جنس در ایران با استفاده از 38 صفت کمی و کیفی ریختی مورد ارزیابی واقع شد. الگوی نواربندی پروتیئنهای ذخیره‌ای بذر با استفاده از  الکتروفورز SDS- Page با  پروتین ذخیره بذر گونه‌های شاتره در ایران شامل  F. parviflora, F. vaillantii, F. asepala و F. indicaبررسی شده است. نتایج نشان می‌دهند که  علی‌رغم شباهتهای ریختی مشاهده  شده در دو گونه هم بوم F. parviflora و F. vaillantii این دو گونه ارتباط  نزدیکی را با یکدیگر از نظر پروفیلهای پروتیئن ذخیره بذر نشان نمی‌دهند. گونه  F. vaillantiiدر پروتین ذخیره بذر بیشتر شبیه به گونه‌های F. asepala و F. indica است. وضعیت حد واسط  مشاهده شده در گونهF. indica  با اجداد پیشنهادی این گونه به صورتF. asepalaوF. parviflora تطابق دارد. نتایج حاصل از الکتروفورز پروتئین ذخیره بذر با نتایج مطالعات ریخت شناسی مقایسه شده است.

کلیدواژه‌ها


Ebrahimzadeh Araii, F., Keshavarzi, M., Sheidaii M. & Ghadam, P. 2011: Fruit and seed morphology of the FumariaL. species (Papaveraceae) of Iran. –Turk. J. Bot. 35: 167-173.

Ingrouille, M. J. 1986: The construction of cluster webs in numerical taxonomic investigation.  –Taxon 35: 541-545.

Jafri, H. M. S. 1974: Fumariaceae. In: Ali SI et al. (eds.), Flora of Pakistan. no. 73. -Karachi: University of Karachi Press. pp. 38-40.

Keshavarzi, M., Habibi Tirtash, F., Ebrahimzadeh, F. & Sheidaii, M. 2011a: Comparative anatomy of the Fumaria(Papaveraceae) species in Iran. – Phytologia Balcanica 17 (1): 79 –87.

Keshavarzi, M., Ebrahimzade Araii, F., Habibi Tirtash,

F. & Sheidaii, M. 2011b: Pollen Morphology of the genus FumariaL. (Papaveraceae) in Iran. –Iran. J. Bot. 17 (1): 98-104.

Lammeli, U. K. 1970: Cleavage of structural proteins during the assembly of the head of bacteriophage T4. –Nature, 227: 680-685.

Lidén, M. 1986: Synopsis of Fumarioideae (Papaveraceae) with a monograph of tribe Fumarieae. – Opera Botanica 88: 1-133.

Lidén, M. 2000: Notes on Dionysia, Corydalis and Fumaria in Iran. – Iran. J. Bot. 8: 303-308.

Murphy, J. R. 2009: Fumitories of Britain and Ireland. In: Rich T (ed.) B.SB. I. Handbook, no. 12. -London: Botanical Society of British Isles Press.

Wendelbo, P. 1974: Fumariaceae. In: Rechinger K. H. (ed.), Flora Iranica. no. 110. Austria: Akademische Druck. U. Verlagsansatalt, Graz.

Wilson, J. B., Daker, M. J., Savidge, J. P., 1990: A phenetic comparison of some Fumaria spp. (Fumariaceae). –Plant Systematics and Evolution, 172: 51-63.