دوره و شماره: دوره 20، شماره 2، دی 1393، صفحه 143-264 
گونه جدید از جنس .Saponaria L تیره میخک از ایران

صفحه 146-151

عالمه دشتی؛ مصطفی اسدی؛ فریبا شریف نیا


بازنگری تاکسونومیکی جنس Vicia از تیره بقولات در ایران

صفحه 155-164

نسترن جلیلیان؛ محمد رضا رحیمی نژاد؛ علی اصغر معصومی؛ حسین معروفی


نکاتی در مورد جنس (Luzula (Juncaceae، در ایران

صفحه 165-169

قدیر طاهری؛ جان کرشنر؛ محمد امینی راد


مطالعه مروری جنس . Thalictrum L در ایران

صفحه 170-178

منیژه پاکروان؛ هلن عالی پناه؛ نسترن سلیمانی


گونه Rosa freitagii گزارش جدیدی از تیره گل سرخیان برای فلور ایران

صفحه 183-187

حمیدرضا شرقی؛ علی اصغر ارجمندی؛ فرشید معماریانی؛ محمدرضا جوهرچی


مورفولوژی و میکرو مورفولوژی جنس . Fraxinus L در ایران

صفحه 188-200

منا کاوه؛ اختر توسلی؛ رحمان آزادی؛ فرشید معماریانی


داده های کروموزوم

صفحه 228-229

دوگلاس ادوارد سولتیس


شمارش کروموزومی گونه های Paronychia kurdica و Salsola yazdiana

صفحه 230-232

سعیده سادات میرزاده واقفی؛ عادل جلیلی؛ فرزانه سادات قاسمی؛ سهیلا اشرافی


مطالعه فلوریستیکی جلبکهای سبز آبی سه چشمه آب گرم در استان هرمزگان

صفحه 240-247

میترا آرمان؛ حسین ریاحی؛ مرتضی یوسف زادی؛ علی سنبلی