گزارش جدیدی از گونه Gypsophila heteropoda از میخکیان برای فلور ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد سیستماتیک گیاهی، گروه زیست شناسی، دانشگاه خوارزمی

2 عضو هیئت علمی گروه پژوهشی گیاهشناسی، پژوهشکده علوم گیاهی، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

گونه Gypsophila heteropoda از میخکیان به عنوان گزارش جدیدی برای فلور ایران از استان خراسان واقع درشمال شرق ایران گزارش شده است. این گونه از نظر مورفولوژیک با گونه های نزدیک به آن مقایسه شده و نقشه پراکنش آن در ایران نشان داده شده است.

کلیدواژه‌ها


Barkoudah, YI. 1962: A revision of Bolanthus,Barkoudah, YI. 1962: A revision of Bolanthus, Ankyropetalum and Phryna vol. 9: 1-203.- Wentia.
Coode, MJE. 1967: Caryophyllaceae. Flora of Turkey vol. 2: 149- 179.-Edinburg at the University Press.
Komarov,V.L. 1970: “Flora of the U.S.S.R”,Caryophyllaceae, vol. 6: 556- 591.-translated from Russian, Jerusalem 1970.
Korkmaz, M & Ozcelik, H 2011: Economic importances of Gypsophila L., Ankyropetalum Fenzl and Saponaria L. (Caryophyllaceae) taxa of Turkey vol. 10: 9533–9541. - African Journal of Biotechnology.
Rechinger, K. H. 1988: Gypsophila L. - In: Rechinger, K. H. (ed.), Flora Iranica vol. 163: 206–246.-Akademische Druck und Verlagsanstalt, Graz.
Sumaira, S., Mir AK., Akbar AM & Asma J., 2008: Pollen morphology of the Genus Silene (Silene- Caryopyllaceae) from Pakistan vol. 1: 74–85.- Biological Diversity and Conservation (Biodicon).
Williams FN.1989: Revision of the specific forms of the Genus Gypsophila L. vol. 27: 321-329.-Journal of Botany..