مطالعه مروری جنس . Thalictrum L در ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه زیست شناسی دانشگاه الزهراء (س)

2 دانشیار پژوهش، بخش تحقیقات حشرات، موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور

3 دانش آموخته گروه زیست شناسی دانشگاه الزهراء (س)

چکیده

جنس . Thalictrum L بر اساس بررسی منابع و نمونه های هرباریومی و همچنین نمونه های جمع آوری شده توسط مؤلفین مورد بازبینی قرار گرفت. با استفاده از آنالیز تجزیه به عامل ها و تعیین متغیرترین صفات یک کلید شناسایی برای گونه های پذیرفته شده در ایران تهیه شد. علاوه بر آن بر اساس 29 صفت کمی و کیفی ریخت شناسی، آنالیز خوشه ای با استفاده از روش وارد جهت تعیین جایگاه گونه ها در گروه های گونه ای انجام شد. علاوه بر آن فهرستی از گونه ها و مترادف های آنها به همراه منتخبی از نمونه های بررسی شده ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


Boissier E. 1867: Flora Orientalis 1: 5-9. – Basileae,Geneve.
Davis P.H., Cullen J. & Coode J.E. 1965: Flora of Turkey and the East Aegean Islands: 1. - Edinburgh: Edinburgh University Press.
Holmgren P.K., Holmgren N.H. & Baranett L.C. (editors). 1990: Index Herbariorum . Part 1: The Herbaria of the world. 8th ed. - Regnum Veg. 120. New York: New York Botanical Garden.
Hook F. & Thomson 1855: Flora of India 17: 00-00 - Dehli. Khamidullina E.A., Gromova A.S., Lutsky V.I. & Owen N.L. 2006: Natural products from medicinal plants: non-alkaloidal natural constituents of the Thalictrum species. –Nat. Prod. Rep. 23: 117–129.
Liscombe D.K., Ziegler J., Schmidt J., Ammer C. & Facchini P.J. 2009: Targeted metabolite and transcript profiling for elucidating enzyme function: isolation of novel N-methyltransferases from three benzylisoquinoline alkaloid-producing species. - Plant J. 60: 729–743.
Lutskii V., Gromova, A., Khamidullina, E. & Owen, N. 2005: Structural studies and biological activity of plant triterpenoids from the Thalictrum genus.- Chem. Nat. Comp. 41: 117–140.
Nikolic T. 1991a: Phenotypic plasticity and taxonomic significance in Thalictrum minus-complex. –Fedd. Repert. 102: 345-349.
Nikolic T. 1991b: Phenotypic variability of fruit and its taxonomic significance in Thalictrum minus complex and species Thalictrum velebiticum Deg.- Fedd. Repert. 102: 69-74.
Pakravan, M. & Assadi, M. 2012: Two new species of Thalictrum L. from Iran. -Fedd. Repert. 123: 67-72.
Rechinger, K.H., Iranshahr M. & Riedle H. 1992: Thalictrum L. In Rechinger, K. H. (ed.) Flora Iranica 171: 114-126. -Ackademissche Druck-u Verlagsanstalt, Graz.
Ro, K. & McPheron, B.A. 1997: Molecular phylogeny of the Aquilegia group (Ranunculaceae) based on internal transcribed spacers and 5.8 s nuclear rhibozomal DNA.- Biochem. Syst. Ecol. 5: 445-461.
Shishkin, B.K. In: Komarov V. L. (ed.) 1937: Flora of the USSR 7. - Botanicheskii Institut Akademii Nauk SSSR. Moskova, Leningrad.
Tamura M. 1995: Ranunculaceae. Pp: 223–497 in Hiepko P, ed. Die Naturlichen Pflanzenfamilien.- Berlin, Duncker & Humblot.
Tatlidil S., Bickakci A., Maleyer H. & Baser K.H. 2005: Pollen morphology of Thalictrum L. species in Turkey. - Pak. J.  Bot. 37: 203-212.