گونه جدید از جنس .Saponaria L تیره میخک از ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، تهران، ایران

2 استاد پژوهش مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، تهران، ایران

3 دانشیار گروه زیست شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران

چکیده

گونه‌های جنس .Saponaria L از نظر ریخت‌شناسی شباهت زیادی به هم دارند به طوری که تاکسونومی این جنس از دیر باز موضوعی چالش برانگیز بوده است. به منظور روشن شدن وضعیت تاکسونومی این جنس در ایران نمونه‌های هرباریوم­های TARI (هرباریوم مرکزی ایران)، IRAN (مؤسسه تحقیقات گیاهپزشکی) و FUMH (مشهد) به دقت مورد بررسی قرار گرفت. صفات میکرومورفولوژیکی از جمله دانه و دانه گرده نیز مورد مطالعه و ارزیابی قرار گرفت که به عنوان ابزار کمکی مناسبی برای تاکسونومی این جنس بشمار می‌رود و در این میان یک گونه جدید به دنیای علم گیاهشناسی معرفی شد. این گونه از استان کرمان جمع ­آوری شده و خیلی نزدیک به گونه‌های S. viscosa و S. orientalis  است. علاوه بر این منطقه انتشار گونه جدید با دو گونه دیگر نیز متفاوت است. در این تحقیق کلید شناسایی جدیدی نیز برای گونه‌های جنس Saponaria در ایران ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


Assadi, M., 1989: New species and new plant records from Iran.- Iranian Journal of Botany. 4 (2): 197-199.
Barkoudah, Y. I., 1962: A revision of Gypsophila, Bolanthus, Ankyropetalum and Phryna. - Wentia 9:1-203.
Barthlott, W. 1981: Epidermal and seed surface characters of Plants, systematic applicability and some evolutionary aspects. -Nordic Journal of Botany 1: 345-355.
Bittrich, V. 1993: Caryophyllaceae. In K. Kubitzki, J. G. Rohwer, & V. Bittrich (eds.), The Families and Genera of Vascular Plants 2: 206-236.- Springer, Berlin.
Chater, A. O., 1964: Saponaria L. In Tutin. T. G., Heywood. V. H., Burges. N. A., Valentine. D. H., Walters & Webb D. A. (eds.), Flora Europaea vol. 1 : 184-186.- Cambridge University Press.
Gorshkova, S. G., 1936: Saponaria L. in Shishkin, B. K. (ed.) Flora U.S.S.R., vol. 6: 654-660. Moskva-Leningrad.
Hedge, I. C., 1967: Saponaria L. In Davis, P. H. (ed.) Flora of Turkey and the East Aegean Islands. vol. 2: 15-244.- Edinbourgh.
Korkmaz, M. & Ozcelik, H. 2011: Economic importance of Gypsophila L., Ankyropetalum Fenzl and Saponaria L.(Caryophyllaceae) taxa of Turkey -African Journal of Biotechnology vol. 10 (47): 9533-9541.
151 New species of Saponaria IRAN. J. BOT. 20 (2), 2014 Moore, P. D. & Webb, J. A. 1978: An illustrated guide to pollen analysis. -Hodder and Stoughton, London.
Linnaeus, C. 1753: Species Plantarum vol. I: 406-408.- Amsterdam.
Parsa, A. 1951: Saponaria L. In flora de L’ Iran, vol. 1: 1011-1041.- Tehran.
Pax, F. & Hoffman, K., 1934: Caryophyllaceae. In Engler H.G.A & Prantl K (eds.) Die naturliche pflanzenfamilien 16c. Berlin, Germany.- wilhelm Engelmann.
Punt, W. & Hoen, P. P., 1995: The Northwest European pollen Flora, Caryophyllaceae. Review of Paleobotany & Palynology VII. 88(1-4): 83-272. -Elsevier, Amsterdam.
Rabeler, R. K. & Hartman, R. L., 2005: Caryophyllaceae in Folra of North America. Editorial Committee, eds. Folra of North American North of Mexico. Vol. 5: 3-8. -Oxford University press, New York
Rechinger, K. H. 1988: Saponaria L. In K. H. Rechinger (ed.), Flora Iranica, No. 163: 196-203. - Academische Druck & verlagsanstalt Graz.
Scholes, P., Dessein, Dhondt, C., Huysmans, S. & Smets, E. 2002: Carnoy: a new digital measurement tool for Palynology 41: 124-126.- Grana
Simmler, G., 1910: Monographie der Gattung Saponaria L.- Denkschr. Akad. Wiss. Wien, math.-naturw. Kl. 85: 433-509..