مطالعه سیانوباکتری‌های دارای هتروسیست مزارع برنج کلات نادری واقع در شمال شرق ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده علوم زیستی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران

2 استاد دانشکده علوم زیستی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران

3 استادیار دانشکده علوم زیستی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران

چکیده

سیانوباکتری‌های تولیدکننده هتروسیت گروه ویژه‌ای از پروکاریوت‌های فتوسنتزکننده هستند که قادرند نیتروژن اتمسفری را تثبیت کنند و در مزارع برنج به فراوانی یافت می‌شوند. هدف از این مطالعه خالص‌سازی و شناسایی سیانوباکتری‌های مزارع برنج ناحیه کلات نادری از استان خراسان رضوی است. در راستای نیل به این هدف، فلور جلبکی 4 ایستگاه واقع در این ناحیه مورد بررسی قرار گرفت و در مجموع 30 تاکسون شناسایی شد. گونه‌های شناسایی‌شده مربوط به جنس‌هایی از قبیل Nostoc ،Anabaena ،Cylindrospermum و Calothrix بودند. در میان این جنس‌ها، جنسNostoc به عنوان نمونه غالب موجود در تمام ایستگاه‌ها شناسایی شد. همچنین شش گونه ذیل به عنوان گونه‌های جدید برای ایران گزارش می‌گردند:
Anabaena fuellbornii Schmidle, Anabaena inaequalis Borent & Flahault, Nostoc picinale Kützing ex Bornet, Nostoc pruniforme C.Agardh ex Bornet & Flahault, Nostocamplissimum Setchell, Calothrix fusca (Kützing) Bornet & Flahault.

کلیدواژه‌ها


Anagnostidis, K. & Komárek, J. 1985: Modern approach to the classification system of cyanophytaes 1- Introduction.- Arch. Hydrobiol./algolog. Stud. 38-39:291-302.
Castenholz, R. W. 1989: Subsection IV. Order Nostocales. In Staley, J. T., M. P. Bryant, N. pefennig & J. G. Holt (eds.). –Bergey’s Manual of Systematic Bacteriology 3: 1780-1793.
Desikachary, T.V. 1959: Cyanophyta, 686 pp.- Indian Council of agricultural Research, New Delhi.
Ezhilarasi, A. & Anand, N. 2009: Phylogenetic analysis of Anabaena spp. (cyanobacteria) using sequnces of 16SrRNA gen. –Australian Journal of Basic and Applied Sciences 3(4): 4026-4031.
Galhano, V., De Figueiredo, D.R., Alves, A., Correia, IRAN. J. BOT. 20 (2), 2014 E. Aslani & al. 264
A., Pereira, M. J., Gomes-Laranjo, J. & Peixoto, F. 2011: Morphogical, biochemical and molecular characterization of Anabaena, Aphanizomenon and Nostoc strains (Cyanobacteria, Nostocales) isolated from Portuguese freshwater habitats. – Hydrobiologia 663: 187-203.
Komárek,J. & Anagnostidis, K. 1989: Modern approach to the classification system of cyanophytes, 4-Nostocales. –Arch. Hydrobiol. Suppl. 82/Algological Studies 56: 247-345.
Nowruzi, B. & Ahmadimoghadam, A. 2006: Two new Records of heterocyctus cyanobacteria (Nostocaceae) from paddy fileds of Golestan Province. – Iran. Journ. Bot. 11(2): 170-173.
Prescott, G.W. 1970: Algae of the western great lake area. WM. C. Brown company publishers, 977pp
Saadatnia, H. & Riahi, H. 2009: Cyanobacteria from paddy fields in Iran as a biofertilizer in rice plants. –Plant Soil Environ. 55(5): 207-212.
Shariatmadari, Z., Riahi, H., Seyed Hashtroudi, M., Ghassempour, A.R. & Aghashariatmadary, Z. 2013: Plant growth promoting cyanobacteria and their distribution in terrestrial habitats of Iran.- Soil Science and Plant Nutrition 59: 535-547.
Shariatmadari, Z & Riahi, H. 2013: A taxonomic study on soil taxa of apoheterocytic cyanoprokaryota from Nostocaceae family in Iran. – Iran. J. Bot. 19 (2): 143-152.
Shokravi, S. 2002: Applied research management of cyanobacteria in Iran: problems and solutions. The first Iranian Congress on Applied Biology, Islamic Azad University, Mashhad, Iran.
Siahbalaei, R., Afsharzade, S. & Shokravi, S. 2011: New Records of Nostocalean Cyanobacteria from rice fields in the Golestan Province In North-East of Iran. –Biological Sciences. 1(2): 50-55.
Song, T., Martensson, L., Eriksson, T., Zheng, W. & Rasmussen, U. 2005: Biodiversity and seasonal variation of the cyanobacterial assemblage in a rice paddy field in Fujian, China. –The Federation of European Materials Societies Microbiology Ecology 54:131-140.
Stanier, R.Y., Kunisawa, R., Mandel, M. & Cohen- Bazire, G. 1971: Purification and properties of unicellular blue- green algae (order Chroococcales). –Bact. Rev. 35: 171-205.