دوره و شماره: دوره 20، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 1-142 
1. گونه جدیدی از جنس Atraphaxis (تیره علف هفت بند) از شمال شرق ایران

صفحه 1-4

سولماز توکلی؛ شاهرخ کاظم پور اوصالو؛ ولی اله مظفریان


3. مروری بر جنس (Eremopoa Roschv. (Poaceae, Poeae در ایران

صفحه 8-15

سرور رحمانیان؛ حجت‌الله سعیدی؛ مصطفی اسدی؛ محمدرضا رحیمی‌نژاد


5. نکاتی در مورد جنس Carex بخش Glandestinae در ایران

صفحه 20-24

محمد امینی‌راد؛ سلیم موسی‌اف†؛ وقار کریم‌اف


7. شمارش های کروموزومی جدید برای شش آرایه از طایفه Cardueae (تیره کاسنی) در ایران

صفحه 29-35

محمد رضا پریشانی؛ محمد رضا رحیمی نژاد؛ منصور میرتاج الدینی؛ حجت ا... سعیدی


10. آناتومی میوه جنس .Bupleurum L (کرفسیان) در ایران

صفحه 51-70

فرخ قهرمانی نژاد؛ احسان حسینی؛ ولی الله مظفریان