گزارش گونه جدیدی از جنس Mandragora متعلق به تیره Solanaceae برای فلور ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان و دانشجوی دکتری دانشگاه فردوسی مشهد

2 عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

چکیده

طی جمع آوری نمونه ­های گیاهی از منطقه حفاظت شده شیمبار از توابع اندیکا گونه Mandragora autumnalis برای اولین بار به صورت خودرو در دو محل  به فاصله حدود 3 کیلومتر در حاشیه تالاب و زیر­اشکوب جنگلهای خشک بلوط مشاهده شد. تعداد افراد این گونه در هر محل حدود 20 پایه بود. مشاهدات محلی نشان می­دهد این گونه تحت خطر انقراض است.

کلیدواژه‌ها


Akhani, H & Ghorbani, A. 2003: Mandragora turcomanica (Solanaceae) in Iran: a new distribution record for an  endangered species. Systematics & Biodiversity 1 (2):177-180
Davis, P. H. 1978: Solanaceae in Flora of Turkey and the East Aegean Islands vol. 6: 437-458 Edinburgh.
Hawkes, J. G. 1972: Mandragora. In Tuitin, T. G., Hywood, V. H., Burges, N. A., Moore, D. M., Valentine, D. H., Walters, S. M. & Webb, D. A. (eds.), Flora Europaea 3: 193-201. .-Cambridge University Press.
Khatamsaz, M. 1998: Flora of Iran (Solanaceae), no: 24. -Tehran.
Linczevsky, I. A. 1955: Mandragora. In Komarov, V. L.(ed.), Flora of the U. S. S. R. vol. 22:67-68. – Moskva & Leningrad.
Schonbeck-Temesy, E. 1972: Solanaceae. In Rechinger, K. H. (ed.), Flora Iranica no: 100, Akademische Druck-u. Verlagsanstalt.- Graz- Austria.
Zohary, M. 1978: Solanaceae. In Flora Palaestina vol. 4: 158-169.- Jerusalem.